Přejít k obsahu


NUMERICAL ANALYSIS OF THERMAL FIELDS IN THE INSULATED COVER OF TIRE CURING PRESSES

Citace:
HYNEK, M., VOTÁPEK, P. NUMERICAL ANALYSIS OF THERMAL FIELDS IN THE INSULATED COVER OF TIRE CURING PRESSES. In Engineering mechanics 2012 : 18th international conference. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2013. s. 124-125. ISBN: 978-80-86246-39-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: NUMERICAL ANALYSIS OF THERMAL FIELDS IN THE INSULATED COVER OF TIRE CURING PRESSES
Rok vydání: 2013
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics AS CR
Autoři: Doc. Ing. Martin Hynek Ph.D. , Ing. Petr Votápek
Abstrakt CZ: Bez ohledu na to, jaký typ komory pro vytvrzení (vulkanizaci) pryže se používá (pární komora nebo kryt s vyhřívanými deskami) je vhodné izolovat tnto kryt správně. Nicméně, často se tepelné ztráty zvišují nedostatečným řešením spojů kovových částí komory krytu. Numerické analýzy mohou pomoci ve snaze odhadnout teplotní pole a výsledné tepelné ztráty. Nicméně, hlavním problémem pro takové analýzy je realistická specifikace teplotních okrajových podmínek, zejména v případě proudění. V této práci je navržen alternativní způsob nastavení stavu konvekce na hranicích. Místo přísné specifikace konvekčních parametrů, které jsou velmi těžko odhadnutelné, se navrhuje začlenit jednoduchou teplotní mezní vrstvu pouze na základě vedení tepla. V této modifikaci žádné okrajové podmínky není třeba předepsat přímo na povrchu analyzované struktury a výsledné rozdělení teploty na povrchu má více volnosti pro klasifikaci skutečného vzhledu analyzované struktury v jednotlivých místech.
Abstrakt EN: Regardless what type of rubber curing chamber is used (steam dome curing press or mold with heated plates) it is reasonable to insulate the chamber cover properly. However, quite often the heat losses though the joints of the metal parts of the chamber cover are underestimated. Numerical analyses can help in an effort to estimate the thermal fields and the resulting heat losses. However, the main problem for such analyses is a realistic specification of thermal boundary conditions especially in case of heat convection. In this paper, an alternative way of setting of convection boundary condition is proposed. Instead of strict specification of convection parameters, which are very difficult to estimate, it is proposed to incorporate a simple thermal boundary layer based only on heat conduction. By this modification no boundary conditions need to be prescribed right on the surface of the analyzed structure and the resulting temperature distribution on the surface has more freedom to classify the actual design of the analyzed structure in particular locations.
Klíčová slova

Zpět

Patička