Přejít k obsahu


Communicative Approach to Teaching Programming With Focus on Project-Based Learning

Citace:
VRBÍK, V., HODINÁŘ, J. Communicative Approach to Teaching Programming With Focus on Project-Based Learning. Recent Patents on Computer Science, 2012, roč. 5, č. 2, s. 1-11. ISSN: 1874-4796
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Communicative Approach to Teaching Programming With Focus on Project-Based Learning
Rok vydání: 2012
Místo konání: AG Bussum, The Nederlands
Název zdroje: Bentham Science Publishers Ltd.
Autoři: Doc. Ing. Václav Vrbík CSc. , Mgr. Jan Hodinář
Abstrakt CZ: Obsah a kvalita vzdělávání, byli již podrobeny mnoha teoretickým studiím. Neustále je zde potřeba vylepšovat kvalitu vzdělávání, což znamená lepší zkušenosti a prožitky, jak pro žáka, tak pro učitele. Cílem tohoto článku je poskytnout základní informace a nějaké příklady o metodách používaných v komunikativním přístupu k učení a použít ho pro výuku programování. Jedna z těchto metod je projektová výuka a tento článek je na ni z velké části zaměřen. Komunikativní přístup k učení je založen na aplikování znalostí do kontextu reálného světa. Je ho dosaženo pomocí optimalizace zapamatování znalostí studentů a porozumění podstaty problému, což je dosaženo vyšší motivací studentů. Komunikativní přístup podporuje u studentů obecný rozvoj schopnosti instruovat a řešit různé problémy nezávisle, i ve skupině. Dále pak také podporuje objektové učení. Jádro tohoto stylu učení je tvořeno převážně metodami, při kterých se ve výuce používá převážně komunikace společně s řešením problémů. V tomto článku navrhneme použití této metody, která se využívá převážně ve výuce cizích jazyků, jako prostředku pro výuku programování pomocí programovacího prostředí Delphi.
Abstrakt EN: The content and quality of teaching was already subjected to many theoretical researches. There is a constant need to improve the quality of education, which means better learning and teaching experience for both students and teachers. The purpose of this paper is to give basic information, and applicable examples, about methods used in communicative approach to teaching, while teaching programming. One of these methods is a project-based learning and this paper dedicates a significant part to it. The communicative approach to teaching (CAT) is based on applying the knowledge in a real context. It is achieved by optimization of the amount and retention of knowledge, and the character of subject matter, which is achieved by the higher motivation of students. The communicative approach to teaching supports the general development of instructional ability of students, independent and cooperative solving of problems and last but not least the object teaching. The centre core of CAT is created by methods which use mainly communication during classes, together with solving problems in pairs and in groups, and processes that involve the independent solving of problems. In this paper, we suggest applying the CAT method (with a partial patent description), mainly used in teaching foreign languages, to teaching programming by means of the Delphi programming language.
Klíčová slova

Zpět

Patička