Přejít k obsahu


Postavení rozhodce v české navrhované úpravě, zejména v souvislosti s řešením spotřebitelských sporů

Citace:
RABAN, P. Postavení rozhodce v české navrhované úpravě, zejména v souvislosti s řešením spotřebitelských sporů. In Právo - obchod - ekonomika. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. s. 371-380. ISBN: 978-80-7097-903-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The position of arbitrator in the draft of Czech legislation, especially in relation to the solution of consumer disputes
Rok vydání: 2011
Místo konání: Košice
Název zdroje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Autoři: Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek je reakcí na navrhované změny v postavení rozhodce, předložené vládou. Jedná se především o Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Autor kritizuje především záměr Ministerstva spravedlnosti, podřídit oprávnění k rozhodování sporů státní registraci, která by podléhala posouzení tohoto ministerstva. Vidí v něm snahu zavázat rozhodce ve způsobu rozhodování a tím i ovlivnit jejich nezávislost. Poukazuje na nesoulad navrhovaného řešení se záměry doporučovanými EU, které jsou formulovány zejména v 98/257/ES, 2001/310/ES nebo tzv. Zelenou knihou o alternativním řešení sporů v civilních a obchodních věcech ( COM/2002/0196) a směřují spíše k vytvoření zvláštní kategorie alternativního rozhodování sporů ve spotřebitelských věcech. Navrhuje jít spíše cestou zvláštního zákona o řešení těchto sporů. Dále autor poukazuje na naopak novelou neřešené problémy, zapříčiňující poukazované nespravedlnosti v řešení spotřebitelských sporů., kterými je např. nedostatek formulování základních minimálních zaručených procesních práv v alternativním rozhodování sporů a nezavedení opt-out v případě možného přezkoumání rozhodčího nálezu v těchto věcech. Polemizuje i s rozšířením pravomoci finančního arbitra ČR a poukazuje na řešení přijatá na Slovensku – zvláštní stálý rozhodčí soud.
Abstrakt EN: Article is a response to changes in position of the arbitrator proposed by the Goverment. This is essentially a government proposal for promulgation of Act amending Act No. 216/1994 Coll. Arbitration and Enforcement of Arbitral Awards, as amended, and other related Acts. Author criticizes especially the Justice Department's intention to submit authorization of dispute resolution to the state registration, which would be subject to consideration of that ministry. He sees it as an attempt to commit an arbitrator to the way of the decision-making and thus affect their independence. It points out the inconsistency of the proposed solution with the intentions recommended by the EU that are formulated especially in 98/257/EC, 2011/310/ES or so-called Green Book on alternative dispute resolution in civil and commercial matters (COM/2002/0196), and which aims rather to create a special law to resolve these disputes. He suggests rather to create special law to resolve these disputes. The author points out, to the contrary, the problems unsolved in the amendment that are causing highlighted injustice in settlement of consumer disputes, which is the lack of basic formulation of a minimum procedural rights guaranteed in alternative dispute resolution and failure to opt-out for in case of possible revision of the award in these cases. He argues against the extension of jurisdiction of the Financial Arbiter of Czech Republic and points to the solution adopted by the Slovak Republic - Special Permanent Court of Arbitration.
Klíčová slova

Zpět

Patička