Přejít k obsahu


Možnosti péče o nesoběstačné seniory

Citace:
HOROVÁ, J., LOUDOVÁ, S. Možnosti péče o nesoběstačné seniory. Diagnóza v ošetřovatelství, 2012, roč. 8, č. 4, s. 5-8. ISSN: 1801-1349
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Possibility of care for dependent elderly
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Jana Horová , Mgr. Soňa Loudová
Abstrakt CZ: Kvalitní sociální péče pomáhá rodinám řešit těžké situace, kdy péči o seniora rodina nemůže či nechce zvládnout. Nedostatek vhodných zařízení pro seniory nutí někdy rodiny k řešení, která bývají pro obě strany nevyhovující a nedůstojná. Příspěvek by měl vzbudit zamyšlení nad potřebností efektivní, empatické a holistické zdravotně sociální péče o seniory. Výzkumné šetření bylo provedeno mezi veřejností v produktivním věku. Cílem průzkumu bylo zjistit, jak se veřejnost staví k poskytování pomoci svým blízkým v seniorském věku. Metodou kvantitativního šetření byl proveden průzkum v Plzeňském kraji. Bylo zjištěno, že většina respondentů spoléhá na pomoc některého z vhodných sociálních zařízení a také předpokládá delší čekací lhůty na některé z těchto důstojných a lokálně dostupných zařízeních.
Abstrakt EN: Quality social care helps families deal with difficult situations when a family cannot or doesn’t want to cope with the care of a senior. Lack of appropriate facilities for the elderly sometimes forces families to make solutions that are inconvenient and undignified for both sides. The paper should arise on the need for an effective, empathetic and holistic health care for the elderly. The survey was conducted among the public of working age. It aimed to find out how the public support for providing assistance to the elderly relatives. Using the method of quantitative research a survey was conducted in the Pilsen Region. It was found that majority of respondents rely on assistance from appropriate social facilities and also suppose a longer waiting period for some of the decent and locally available facilities.
Klíčová slova

Zpět

Patička