Přejít k obsahu


Fikce a historie – příspěvek nového historismu

Citace:
KASTNEROVÁ, M. Fikce a historie – příspěvek nového historismu. Svět literatury, 2012, roč. 22, č. 45, s. 46-63. ISSN: 0862-8440
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New Historicism in discussion about fiction and history
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: PhDr. Martina Kastnerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Diskuse v současných teoriích interpretace buďto připouštějí vztah mezi skutečností a fikcí (ale liší se pak v otázce posouzení primárnosti elementů tohoto vztahu, popř. ve specifikaci daného vztahu) nebo jej více či méně redukují (na základě různých argumentů, povětšinou nadřazením „řeči“ autorské intenci). Tato „ahistoričnost“ však neznamená, že se odmítá jakákoliv vřazenost autorského a čtenářského subjektu do příslušného historického kontextu, nýbrž odmítá se její relevance pro interpretaci textu a upozorňuje se (v jisté metarovině) na specifický život „řeči“ po jejím napsání. Zjednoduší-li se nastíněná obecná problematika, rozhoduje se, zda text interpretovat jako samostatnou entitu nezávislou na dobových vazbách autora a interpreta či k těmto (oboustranným) vazbám výrazně přihlížet; pro následný text redukujme na otázku, jakou roli v interpretaci přisuzovat příslušnému dějinnému kontextu. Druhou související otázkou je, zda lze historii a literaturu (zde míněno tzv. fikci, resp. beletrii) interpretovat pomocí shodných postupů, resp. jaké jsou podstatné rozdíly v interpretačních postupech fikce a historie. Záměrem studie je kritická interpretace tzv. nového historismu právě v kontextu nastíněných otázek.
Abstrakt EN: The study is focused on the critical consideration of the so-called New Historicism, regarding especially in the context of the relation between factional and historical. New Historicism disputes crucial differences between historical and fictional narrative and comes back to the notion of historicism and considers an analysis of the particular historical context as a very important aspect of interpretation. It can also be interpreted as a reaction to a Formalist Theory and some of the more extreme poststructural positions (namely New Criticism and the so-called “close reading“ can be mentioned in the United States where New Historicism originated).The principal idea of New Historicism is the investigation, reflection and consideration of analogies between language or historical text and literary fiction; so, the hegemony of the language and text is broken with the help of the accent on the inseparability of relations between history, text, language and ideologies.
Klíčová slova

Zpět

Patička