Přejít k obsahu


Metodika plnění datové báze ESRI MAP TEMPLATES daty z České republiky

Citace:
HÁJEK, P. Metodika plnění datové báze ESRI MAP TEMPLATES daty z České republiky. In JUNIORSTAV 2012 14. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-13. ISBN: 978-80-214-4393-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The methodology for filling the Esri Map Templates database with data from the Czech Republic
Rok vydání: 2012
Místo konání: Brno
Název zdroje: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Autoři: Ing. Pavel Hájek
Abstrakt CZ: Kartografie a GIS jsou v dnešní době již pevně spjaty. Výstupy GIS analýz jsou (zpravidla) mapy, resp. geovizualizace, které názorným způsobem vyjadřují model reality. Korektnost modelu reality a korektnost jeho kartografického popisu jdou ruku v ruce. Tato „korektnost“ vychází mimo jiné z poskytnutých dat, tvorby samotného modelu reality (přesnost, věrohodnost, složitost) a v neposlední řadě z kartografických pravidel. Trendem nejen posledních let je přiblížit kartografická díla lidem, respektive umožnit tvořit kartograficky korektní výstupy (mapy) i laické veřejnosti. Možnost automatického generování mapy na podkladě vlastních dat, např. umožnění rychlé a efektivní tvorby relevantních mapových děl pomocí předpřipravené šablony (struktura dat a kartografická pravidla), je jednou z cest. V tomto případě se jedná o datově (resp. databázově) řízenou kartografii, kde při správném importu dat do databáze a použití uložených kartografických pravidel vzniká jednotné mapové dílo pro různá území světa. Tento článek je shrnutím projektu, který se zabýval konverzí a implementací dat do struktury topografické mapové šablony velkých měřítek, která umožňuje vytvořit jednotné topografické mapy velkých měřítek.
Abstrakt EN: Cartography and geographical information system (GIS) are already well linked at these days. GIS analysis’ outputs are (usually) maps or geovisualisation, which clearly reflect the model of reality. Correct model of reality and correctness of its cartographic description go hand in hand. The "correctness" is based, among other things, on provided data, on making of the model of reality itself (the accuracy, the reliability, the complexity of the model) and last but not least on cartographic rules. The trend in recent years is to bring cartographic works to people respectively enable the general public to create cartographically correct outputs (maps). The possibility of making automatically generated maps, for example to allow them make quick and efficient relevant map works through the ready-made templates (structure of data and cartographic rules), is one of the journeys for doing this. In this case we are talking about a data (or database) driven cartography, which means using a correctly imported data into a database and using implemented cartographic rules allows you to create uniform map work for different places of the world. This article is a summary of the project, which dealt with the conversion and implementation of data to the structure of topographic map template large scales, which allows everyone to create uniform large scale topographic maps.
Klíčová slova

Zpět

Patička