Přejít k obsahu


Návrh postupu naplnění datové báze Esri Map Templates daty z České republiky

Citace:
HÁJEK, P. Návrh postupu naplnění datové báze Esri Map Templates daty z České republiky. In Student GIS projekt 2011 – 7. studentská konference – Sborník. Praha: ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2012. s. 128-131. ISBN: 978-80-904450-5-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The concept of method for filling the ESRI Map Templates database with data from the Czech Republic
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Autoři: Ing. Pavel Hájek
Abstrakt CZ: Diplomová práce je orientována do oblasti databází a kartografie, respektive do databázově řízené kartografie. Iniciátorem práce je firma ARCDATA PRAHA s.r.o. V práci je nejdříve uvedena rešerše přístupů k databázové kartografii (databázově řízené kartografii), následovaná rešerší globálních geografických on-line datových bází a zdrojů (poskytovatelů) celosvětových dat vhodných pro tvorbu geografické databáze různých měřítek. Dále jsou popsány topografické mapové šablony různých měřítek a v praktické části se práce zaměřuje na plnění vybrané topografické šablony. Je realizován převod (konverze) dat mezi daty ZABAGED a vytvářenou geodatabází, jejíž struktura je definována pomocí dané topografické mapové šablony velkých měřítek (International Topographic Map Template Large Scales). V práci je provedena a popsána analýza konverze dat jednotlivých prvkových tříd vytvářené databáze (databáze plněné korektními daty) a podle této analýzy jsou vytvořeny konverzní nástroje (modely), které zmíněnou konverzi uskutečňují. Následně je uvedena i diskuze o problémech či vylepšeních, které se v průběhu zpracování práce vyskytly. Výstupem práce je mapová šablona s geodatabází naplněnou daty za ČR, vytvořený soubor modelů pro konverzi dat a popis postupu práce.
Abstrakt EN: The thesis is focused in the area of databases and cartography, or a database-driven cartography. The initiator of the work is the company ARCDATA PRAHA s.r.o. The search that is first mentioned approaches to the cartography database (database-driven cartography), followed by the searches of global geographic on-line data bases and sources (providers) of global data suitable for creating a database of different geographical scales. The following describes the topographic map templates of various scales, and the practical part of the work is focused on the implementation of the selected topographic map template. It is implemented transfer (conversion) of data between the data of ZABAGED and the created geodatabase, whose structure is defined by the topographic map template of large scales (named International Topographic Map Template Large Scales). In this thesis is performed and documented the analysis of the data conversion into the particular feature classes of the database (a database filled with correct data) and according to this analysis are created conversion tools (models), where that conversion of data takes a place. Following is a discussion of the problems or improvements that the work occurred during processing. The result is a map template with a geodatabase filled with data for the Czech Republic, created a set of models for data conversion and the description of the work.
Klíčová slova

Zpět

Patička