Přejít k obsahu


Digital terrain model of the Second Military Survey ? two model territories: the surroundings of the town Rokycany and part of the military training area Brdy.

Citace:
VICHROVÁ, M. Digital terrain model of the Second Military Survey ? two model territories: the surroundings of the town Rokycany and part of the military training area Brdy.. In Digital Approaches to Cartographic Heritage. Barcelona: Institut Cartographic de Catalunya, 2012. s. 213-224. ISBN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Digital terrain model of the Second Military Survey ? two model territories: the surroundings of the town Rokycany and part of the military training area Brdy.
Rok vydání: 2012
Místo konání: Barcelona
Název zdroje: Institut Cartographic de Catalunya
Autoři: Ing. Martina Vichrová Ph.D.
Abstrakt CZ: Druhé vojenské mapování probíhalo na území tehdejší rakousko-uherské monarchie v letech 1806 a 1869. Území Čech bylo mapováno v letech 1842 až 1852 (267 rukopisných kolorovaných mapových sekcí v měřítku 1:28 800), území Moravy a Slezska v letech 1836 až 1840 (146 rukopisných kolorovaných mapových sekcí v měřítku 1:28 800). Cílem příspěvku je navrhnout a popsat metodiku tvorby digitálního modelu reliéfu (DMR) druhého vojenského mapování a analyzovat jeho přesnost.Jako modelové území byla zvolena část vojenského výcvikového prostoru Brdy a okolí města Rokycany. Výsledné DMR byly porovnány s referenčním digitálním modelem - DMR ZABAGED ?. Byla zkoumána též shoda DMR odvozeného z druhého vojenského mapování s referenčním modelem ZABAGED. Nová metodika tvorby DMR z map druhého vojenského mapování umožní vytvořit digitální model reliéfu původní krajiny sahají až do doby dokončení příslušných mapových listů, tj. do první poloviny 19. století.
Abstrakt EN: The Second Military Survey (ordered by Emperor Francis II) in the territories of the former Austrian-Hungarian Monarchy progressed between 1806 and 1869. The territory of Bohemia was surveyed from 1842 to 1852 (267 handwritten colour sections 1:28 800) and Moravia and Silesia from 1836 to 1840 (146 handwritten colour sections 1:28 800). The aim of the paper is to propose and describe the methodology of creating the digital terrain model (DTM) from the Second Military Survey hypsometry and to analyze its ac-curacy. A part of the longstanding military training area Brdy and the surroundings of the town Rokycany were chosen as model territories. The both resulting DTM were compared with the recent reference digital ground model ? DMR ZABAGED?. The conformity of terrain relief forms and elevation accuracy of the DTM derived from the Second Military Survey hypsometry were also investigated. New methodology of creating the DTM from the hypsometry of the Second Military Survey makes it possible to create a digital terrain model of original relief of the landscape dating back to the time of the completion of the respective map sheets (the first half of the 19th century).
Klíčová slova

Zpět

Patička