Přejít k obsahu


The Influence of the Temperature of the Processing on the Final Structure of the Metal-Ceramic Compact Obtained through the Semi-Solid State

Citace:
ELIÁŠOVÁ, I., MAŠEK, B., KUSÝ, M., JIRKOVÁ, H., SVOBODA, J. The Influence of the Temperature of the Processing on the Final Structure of the Metal-Ceramic Compact Obtained through the Semi-Solid State. In METAL 2012. Ostrava: TANGER, 2012. s. 283-288. ISBN: 978-80-87294-31-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Influence of the Temperature of the Processing on the Final Structure of the Metal-Ceramic Compact Obtained through the Semi-Solid State
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Ing. Ivana Eliášová , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Doc. Ing. Martin Kusý Ph.D. , Dr. Ing. Hana Jirková , Jiří Svoboda
Abstrakt CZ: Nové nekonvenčné typy štruktúr so špecifickými napr. mechanickými vlastnosťami možno získať spojením rôznych typov materiálov a technológií. Jednu z možností prináša spojenie práškovej metalurgie a spracovania materiálov v semi-solid stave. Cieľom experimentu bolo získanie nových nekonvenčných typov štruktúr, charakterizácia vzniknutej štruktúry a porovnanie stavu vzniknutej štruktúry pri rôznych teplotách spracovania v semi-solid stave. V experimente bol použitý prášok pripravený mechanickým legovaním jednotlivých podielov železa, hliníka a oxidu hlinitého, ktorý bol pre potreby experimentu uzatvorený do oceľovej kapsle a následne spracovaný pri rôznych teplotách expozície. S cieľom zistiť vplyv teploty spracovania na charakter výslednej štruktúry boli odskúšané tri teploty spracovania 1300, 1400 a 1500°C s výdržou 10s na tejto teplote. Ohrev vzoriek s následnou tlakovou deformáciou silou 8kN prebiehal v dutine formy. Výsledkom experimentu bolo získanie metalicko ? keramického kompaktu. Analýza štruktúr prebehla pomocou rôznych analytických metód, ako svetelná mikroskopia, skenovacia elektrónová mikroskopia a röntgenova difrakčná analýza. Na základe doterajších analýz možno predpokladať, že je výsledná štruktúra tvorená tuhým roztokom FeAl, v ktorom sú distribuované častice Al2O3. Tvrdosť takejto štruktúry je približne 420HV. Taktiež bola odskúšaná teplotná stabilita vzniknutých štruktúr.
Abstrakt EN: It is possible to gain new unconventional types of structures with specific, e.g. mechanical properties by combining of various types of materials and technologies. One of the possibilities is enabled by combination of powder metallurgy with processing of materials in semi-solid state. The aim of the experiment was to gain new unconventional types of structures, to characterize created structure and to compare the state of created structure at various temperatures of processing in semi-solid state. In the frame of experiment a powder prepared by mechanical alloying of particular amounts of iron, aluminium and aluminium oxide was used. The powder was closed in a steel capsule and subsequently processed at various temperatures of exposition. In order to find out an influence of processing temperature on obtained structure, three processing temperatures (1300, 1400 and 1500°C with 10s well time at given temperature were used. Heating of samples with subsequent pressure deformation of 8kN occurred in a cavity of a form. Result of the experiment was gaining of a metal ? ceramic compact. The analysis of structures was performed using different analytical methods such as optical microscopy, scanning electron microscopy and x-ray diffraction analysis. Based on previous analyses it is possible to assume that the resulting structure is composed of solid solution of FeAl containing distributed Al2O3 particles. Hardness of this structure is approximately 420HV. Also a thermal stability of resulting structures was tested.
Klíčová slova

Zpět

Patička