Přejít k obsahu


O zákonných restrikcích při převodech bytů a nebytových prostorů jako právně samostatných nemovitých věcí podle zákona č. 72/1994 Sb.

Citace:
DVOŘÁK, T. O zákonných restrikcích při převodech bytů a nebytových prostorů jako právně samostatných nemovitých věcí podle zákona č. 72/1994 Sb.. Právní fórum, 2012, roč. 9, č. 7, s. 294-302. ISSN: 1214-7966
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The legal restrictions on the sale of apartments and commercial spaces as a legally separate real property under Act No. 72/1994 Coll.
Rok vydání: 2012
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Je zjevné, že navrhovaná úprava je koncepčně nepoměrně rozumnější než současný § 22 byt. zák. Jednoznačně lze kvitovat odstranění mechanismu dvojí nabídky u jednotek - bytů a stanovení standardního režimu zákonného předkupního práva. Rovněž odstranění trvalých omezení pro pronajímatele bytů - právnické osoby je rozumné, neboť k jeho zachování již v současnosti není žádný zvláštní důvod. Konečně lze i schválit rozšíření předkupního práva pro společníky a nebo členy - nájemce bytů nebo nebytových prostorů v soukromoprávních právnických osobách vzniklých za účelem pořízení a vlastnictví správy budov s byty nebo nebytovými prostory. Současná úprava tyto případy (s výhradou členů - nájemců družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů) vůbec nepokrývá. I přes veškerou kritiku současné úpravy ovšem nutno seriózně dodat, že svoji historickou úlohu při privatizaci státního a obecního bytového fondu již § 22 byt. zák. v podstatě splnil a dnes jeho existenci lze vnímat jako zčásti překonanou, zčásti nedostatečnou.
Abstrakt EN: It is evident that the proposed regulation is in its concept much more reasonable that the existing § 22 of the Housing Act. We can definitely acknowledge with satisfaction the removal of the mechanism of double offer concerning units - flats and specification of standard system of legal right of pre-emption. The removal of permanent is also reasonable, because there is no special reason for its preservation any more at present. Finnaly, we can approve also the extension of the right of pre-emption to partners or members - tenants of flats or non-residential space in private law legal entities established for the purpose of acquiring and owning the management of buildings with flats or non-residential space. The current regulation does not (with the exception of members - tenants of cooperative flats and cooperative non-residential space) cover these cases at all. However, despite all the critism of the current regulation it is necessary ro seriously add that § 22 of the Housing Act has in principle fulfilled its historical role in the privatization of state municipal housing fund and therefore its existence its existence may be perceived today partly as overcome and partly as insufficient.
Klíčová slova

Zpět

Patička