Přejít k obsahu


Experience with methods of 3D cartography gained during visualization of detailed geographic data for purposes of documenting cultural heritage (case study at the castle Kozel)

Citace:
HÁJEK, P., JEDLIČKA, K., ČERBA, O. Experience with methods of 3D cartography gained during visualization of detailed geographic data for purposes of documenting cultural heritage (case study at the castle Kozel). In GeoCart'2012 and ICA Regional Symposium on Cartography for Australasia and Oceania. Auckland: New Zealand Cartographic Society Inc., 2012. s. 89-100. ISBN: 978-0-473-22313-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experience with methods of 3D cartography gained during visualization of detailed geographic data for purposes of documenting cultural heritage (case study at the castle Kozel)
Rok vydání: 2012
Místo konání: Auckland
Název zdroje: New Zealand Cartographic Society Inc.
Autoři: Ing. Pavel Hájek , Ing. Karel Jedlička PhD. , Ing. Otakar Čerba
Abstrakt CZ: Vedle klasických dvoudimenzionálních map vždy existovaly projekty zabývající se vytvářením plastických (třídimenzionálních) map nebo modelů krajiny či terénu. Prudký vývoj počítačové grafiky umožnil tvorbu map ve virtuálním 3D prostředí. Tento příspěvek představuje zkušenosti získané při vytváření jak virtuálních, tak fyzických prostorových 3D modelů zámku Kozel během výzkumné spolupráce mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a Národním památkovým ústavem (a to od roku 2005). Tento příspěvek představuje práce potřebné pro přeměnu geo-prostorových dat, získaných během výzkumných aktivit na zámku Kozel, na interpretovatelnou informaci získanou pomocí kartografických nástrojů. Příspěvek nejprve popisuje cíl projektu: vývoj systému pro správu kulturního dědictví, který je momentálně ve stavu případové studie. Z technického pohledu je systém pro správu kulturního dědictví založen na komplexní prostorové databázi, která se skládá ze tří hlavních částí. První z nich je navržena pro potřeby v oblasti nemovitostí a zahrnuje prvky až do podrobnosti podlaží a místností budov. Druhá část popisuje mobiliář (tj. nábytek, obrazy, knihy, keramiku apod.) zámku, či jiného typu kulturní památky. Třetí část zahrnuje exteriéry areálu (tj. všechny objekty mimo vyznačené budovy, jak přírodního charakteru tak vytvořené člověkem a to včetně kompletní topografie zájmového území). Základ článku, kartografická část, se zaměřuje na získané zkušenosti o tom, jak prostorová databáze může sloužit jako základ pro tvorbu 2D, tak i 3D kartografických výstupů. Zvláštní důraz je kladen na popis těchto následujících aspektů: měřítkově závislá 3D vizualizace, kompletizaci mapy z geografických dat o různé prostorové přesnosti, způsob vizualizování velkého množství různých charakteristik heterogenních objektů v mapě velkého měřítka, přechod mezi exteriéry a interiéry budov v interaktivním 3D modelu a v neposlední řadě také možnost transformace virtuálního 3D modelu do reálné mapy pomocí 3D tisku.
Abstrakt EN: Apart from the two classical dimensional maps, there always were projects focused on creating material based three dimensional maps or landscape models. Rapid development of computer graphics has allowed also the production of maps in 3D virtual environments. This contribution presents experiences with creating both virtual and material 3D model of the castle Kozel during the research cooperation between University of West Bohemia and National Heritage Institute (since 2005). It is focused on presentation of the work on turning geo-related data into interpretable information using cartographic tools. First, the article describes the aim of the research: development of a system for management of Cultural Heritage, which is now in the stage of Proof-of-concept. From a technical point of view, the management system is built-up upon a comprehensive spatial database which consists of three main data substructures. First substructure is designated for real estate at the level of detail of floors and rooms. The second part describes mobiliary (furniture, paintings, books, pottery, etc.) of a castle, chateau or other type of cultural heritage object or area. The third part covers exteriors (all objects outside of building footprints of both natural and anthropomorphic origin, including complete topography of the area of interest). The core cartographic part of the article focuses on gained experience, how the mentioned spatial database can serve as a basis for both two and three dimensional cartographic outputs. Particular stress is placed on description of these aspects: scale dependent 3D visualization, completion of map from geographic data with different spatial accuracy, the way to visualize many diverse characteristics of heterogeneous objects in the large scale map, transitions between exteriors and interiors of buildings in interactive model, and last but not least, also the way of transformation virtual 3D model into a materialized map using 3D printing.
Klíčová slova

Zpět

Patička