Přejít k obsahu


E-learning jako možný nástroj vzdělávání a rozvoje pracovníků

Citace:
EGEROVÁ, D. E-learning jako možný nástroj vzdělávání a rozvoje pracovníků. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, 141 s. ISBN: 978-80-261-0139-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: E-learning as a possible tool for employee training and development
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PaedDr. Dana Egerová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Předložená monografie se věnuje problematice e-learningu specificky v kontextu podnikového vzdělávání a požadavků znalostní společnosti. Podniková praxe je zde reflektována na základě výzkumných šetření uskutečněných autorkou monografie. Výzkumná šetření jsou zaměřena zejména na identifikaci faktorů ovlivňující efektivnost e-learningu v podnikovém vzdělávání a predikci budoucích trendů využití e-elarnigu v malých a středních podnicích. Úspěšné aplikace e-learningu ve vzdělávání pracovníků prezentují deskriptivní případové studie. Využívány jsou také sekundární zdroje z realizovaných výzkumů a šetření v dané oblasti v České republice i v zahraničí. Výsledky výzkumných šetření i současná podniková praxe ukazují, že e-learning představuje jeden z možných efektivních nástrojů vzdělávání a rozvoje pracovníků Zároveň se také ukazuje, že koncept e-learningu nemá zejména pro oblast podnikového vzdělávání vytvořené potřebné teoretické zázemí. Uvedené téma proto považujeme za aktuální jak z hlediska teoretického, tak i praktického.
Abstrakt EN: The monograph deals with the issue of e-learning specifically in the context of the employee training and development and the demands of the knowledge society. The company practice is reflected on the basis of the research carried out by the author mainly aimed at identification of factors influencing the effectiveness of e-learning in employee training and prediction the future trends in applying e-learning in small and medium enterprises. Successful applications of e-learning in employee training are described by means of the descriptive case studies. The secondary sources from the implemented research studies in the given area both in the Czech Republic and abroad has also been made. The results of the research and the existing company practice show that e-learning represents a possibly effective tool for employee training and development. It can also be seen that in the Czech Republic the concept of e-learning does not have the necessary theoretical background in the field of the company training. We consider the stated topic relevant both from the theoretical and practical points of view.
Klíčová slova

Zpět

Patička