Přejít k obsahu


COMPARATIONS OF MOTIVATIONS FOR THE LIFELONG EDUCATION OF STUDENTS AND NON-MEDICAL OFFICERS OF HEALTH

Citace:
BEJVANČICKÁ, P., HOROVÁ, J. COMPARATIONS OF MOTIVATIONS FOR THE LIFELONG EDUCATION OF STUDENTS AND NON-MEDICAL OFFICERS OF HEALTH. In COMPARATIONS OF MOTIVATIONS FOR THE LIFELONG EDUCATION OF STUDENTS AND NON-MEDICAL OFFICERS OF HEALTH. 2012. s. 37-41. ISBN: 978-80-7394-365-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: COMPARATIONS OF MOTIVATIONS FOR THE LIFELONG EDUCATION OF STUDENTS AND NON-MEDICAL OFFICERS OF HEALTH
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Petra Bejvančická , Mgr. Jana Horová
Abstrakt CZ: Pojmy jako povinné celoživotní vzdělávání, registrace a kreditní systém jsou zdravotníky přijímány různě. Různé jsou i jejich motivace k celoživotnímu vzdělávání. Cílem práce bylo zjistit a porovnat názory a hlavní motivace týkající se systému celoživotního vzdělávání u budoucích zdravotníků, studentů bakalářských zdravotnických oborů, a u všeobecných sester a porodních asistentek v praxi. Zvolily jsme metodu kvantitativního výzkumu. Formou anonymního dotazníkového šetření jsme oslovily 105 studentů a 130 všeobecných sester a porodních asistentek. Návratnost dotazníků byla u studentů 89% a u pracujících 80%. Samotnému průzkumu předcházela pilotní studie, která potvrdila srozumitelnost jednotlivých položek dotazníku. Respondenti byli rozděleni do dvou skupin, výzkumný soubor tvořilo 93 studentů a 104 pracujících zdravotníků. Porovnáním názorů studujících a zdravotníků v praxi jsme zjistily, že celoživotní vzdělávání je studenty i pracujícími zdravotníky považováno za důležité pro výkon profese (93% studentů, 86% pracujících), ale účast na tomto vzdělávání obě skupiny respondentů preferují spíše pasivní. Výsledky ukázaly, že zájem o celoživotní vzdělávání je u obou skupin motivován hlavně lepším pracovním uplatněním a platovým ohodnocení. Pracující zdravotníci jako motiv uváděli získávání kreditních bodů nutných pro registraci (18%). Obě skupiny respondentů si uvědomují, že se jejich obor neustále vyvíjí a že si musí své vědomosti stále doplňovat. Motivující je především to, že získané znalosti využijí v praxi. Porovnání hlavních motivů současné mladé generace budoucích zdravotníků s motivy jejich „starších“ kolegů v praxi může pomoci zjistit, jakým směrem se ubírá preference vzdělávacích akcí a tomu přizpůsobit jejich nabídku.
Abstrakt EN: The terms such as obligatory lifelong education, registration and credit system are accepted by the medical personnel in a different way. Their motivations for lifelong education are different, too. The aim of this work was to find out and compare the opinions and the main motivations relating to the system of lifelong education of future medical officers of health, students of bachelor medical and health specializations, general nurses and midwives in practice. We chose the method of quantitative research and addressed 105 students and 130 general nurses and midwives in the form of an anonymous questionnaire investigation. The return of questionnaires was 89 % in students and 80 % in workers. The research itself was preceded by a pilot study which confirmed the comprehensibility of each item of this questionnaire. The respondents were divided into two groups, the research team involved 93 students and 104 working medical personnel. By comparing the opinions of the students and medical personnel in practice, we found out that lifelong education was held to be important for the job itself (93 % of students and 86 % of workers) by the students as well as the working medical personnel, but both groups of respondents more preferred a passive participation in this kind education (60 % of students and 45 % of workers). The results show that the interest in lifelong education of both groups is mainly motivated by a better work assertion and payment bonuses (60 % of students and 55 % of workers). The working medical personnel mentioned obtaining credit points being necessary for the registration as their motive (18 %). Both groups of respondents realize that their specialization keeps developing and they have to fill their knowledge all the time. What is especially motivating their obtained knowledge will be used by these in practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička