Přejít k obsahu


Srovnání výsledků pravděpodobnostního a deterministického hodnocení seismického ohrožení v západočeské metropoli

Citace:
DEMJANČUKOVÁ, K. Srovnání výsledků pravděpodobnostního a deterministického hodnocení seismického ohrožení v západočeské metropoli. In Požární ochrana 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. s. 35-37. ISBN: 978-80-7385-115-6 , ISSN: 1803-1803
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of Results of Probabilistic and Deterministic Seismic Hazard Assessment for the West Bohemian Metropolis
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
Autoři: Ing. Kateřina Demjančuková
Abstrakt CZ: Stanovení seismického ohrožení lokality vybrané pro umístění významného objektu nebo technologického zařízení je základním krokem procesu stanovení seismického rizika. Příspěvek popisuje metodiku stanovení seismického ohrožení deterministickým i pravděpodobnostním přístupem, demonstruje aplikaci obou přístupů na konkrétní lokalitu města Plzně a porovnává výsledné hodnoty. Pozornost je zaměřena především na interpretaci výsledků a odůvodnění použití odlišných statistických charakteristik jako rozptyl, střední hodnota, medián, medián + σ s odkazem na americké a jiné ve světě používané standardy.
Abstrakt EN: One of the fundamental steps of the seismic risk assessment for a locality selected for situation of a significant facility or technological equipment is the seismic hazard assessment. The paper describes the methodology of seismic hazard assessment by both deterministic and probabilistic approach. A demonstration example for the locality of the city Plzen in West Bohemia (Czech Republic) is shown and the results of both approaches are compared. The concentration is focused on the interpretation of the results. The reasons for the use of different statistic characteristics as variance mean value, median, median + σ are given and the references to the US and other worldwide used standards are mentioned.
Klíčová slova

Zpět

Patička