Přejít k obsahu


Control of Primary H-bridge Cascade Multilevel Converter for New Generation of Locomotive

Citace:
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z., TALLA, J. Control of Primary H-bridge Cascade Multilevel Converter for New Generation of Locomotive. In 2012 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 29-32. ISBN: 978-80-261-0038-6 , ISSN: 1803-7232
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Control of Primary H-bridge Cascade Multilevel Converter for New Generation of Locomotive
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jakub Talla ,
Abstrakt CZ: Tento článek představuje výzkum perspektivní konfigurace trakčního měniče napájeného ze střídavé troleje, který je určen pro novou generaci lokomotiv a zvláště pro předměstské jednotky. Hlavní část tohoto článku je zaměřena na přímé řízení proudu u vícehodinového měniče tvořeného H můstky. Tento typ měniče je vstupní částí trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem. Řízení proudové smyčky je založeno na vektorovém řízení v rotujícím souřadném systému orientovaném podle prostorového vektoru trolejového napětí. Závěrečné výsledky prezentují chování navrhnutého řízení, jak při simulacích tak pro experimentální výsledky, které vzniky testy na navrženém laboratorním nízkonapěťovém prototypu měniče.
Abstrakt EN: This paper introduce research of the prospective configurations of the ac trolley wire fed traction converter for the new generation of the locomotives and especially suburban units. The main part of this paper is concern to direct current control of H-bridge cascade multilevel converter. This converter is input part for traction converter with medium frequency transformer. The current control loop is based on vector control in “virtual” revolving reference frame linked to a space vector of trolley-wire voltage. The final results presets behavior of designed control by both simulations and experiments made on developed laboratory low-voltage converter prototype.
Klíčová slova

Zpět

Patička