Přejít k obsahu


Město České Budějovice a jeho zázemí ve vrcholném středověku

Citace:
ČAPEK, L. Město České Budějovice a jeho zázemí ve vrcholném středověku. Archaeologia historica, 2012, roč. 37, č. 1, s. 143-164. ISSN: 0231-5823
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Town of České Budějovice and its Hinterland in the High Middle Ages
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Masarykova univerzita; ARU AV ČR, v.v.i., Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vývojem zázemí města Českých Budějovic ve středověku. Na základě rozboru historických pramenů jsou nastíněny základní tendence a předpoklady vzniku městského zázemí. Městské zázemí bylo od 14. století tvořeno dvanácti městskými vesnicemi a několika šosovními dvory a představovalo souvislé a koncentrované osídlení kolem města ve vzdálenosti 7–8 km. Městské vesnice se vyznačují svébytným dvorovým uspořádáním usedlostí, v několika případech se zde dochovaly pozůstatky pozdně středověké architektury. V článku je rovněž diskutován hospodářsko-ekonomický potenciál městského regionu ve 13.–15. století.
Abstrakt EN: This contribution is dedicated to the development of the hinterland of the town of České Budějovice in the Middle Ages. Basic trends in the establishment of peripheral municipalities, and prerequisites for them, are outlined on the basis of the analysis of historical sources. From the 14th century onwards, these consisted of twelve villages and a number of working yards falling within the town’s taxation system. These made up a continuous and concentrated settlement around the town, within seven or eight kilometres. Such municipal villages were typified by a specific yard form of layout for the buildings. The remains of late-medieval architecture survive in several cases. The article also discusses the economic potential of the municipal region in the 13th–15th centuries.
Klíčová slova

Zpět

Patička