Přejít k obsahu


Intestátní dědická posloupnost v českém středověkém právu zemském a městském

Citace:
KNOLL, V. Intestátní dědická posloupnost v českém středověkém právu zemském a městském. Časopis pro právní vědu a praxi, 2012, roč. 20, č. 3, s. 235-244. ISSN: 1210-9126
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The intestate succession in medieval czech provincial and urban law
Rok vydání: 2012
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek poskytuje přehled vývoje intestátní posloupnosti v nejvýznamnějších českých právních oblastech v průběhu středověku. Vývoj je charakterizován postupným rozšiřováním skupiny zákonných dědiců na úkor královské odúmrti. Na rozdíl od relativně jednotné úpravy zemského práva je situace složitější v městském právu, což je dáno více roztříštěnou právní úpravou.
Abstrakt EN: The article provides an overwiew of development of the intestate succession in the most important czech regions during the Middle Ages. The development is characterized by the gradual expansion of the group of legal heirs at the expense of the royal escheat. In contrast of the relatively uniform provincial law is the situation more complicated in urban law which is determined by more fragmented legislation.
Klíčová slova

Zpět

Patička