Přejít k obsahu


Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení

Citace:
KOCUROVÁ, M., WAGNEROVÁ, J., LUKAVSKÁ, E., ŠÁMALOVÁ, K., NOVÁKOVÁ, S., KOCUR, P., ZELINKOVÁ, O., SLÁNSKÁ, D., DUCHKOVÁ, H., ŠÍSTKOVÁ, J. Analyticko-syntetická a genetická metoda ve výuce čtení. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012, 259 s. ISBN: 978-80-7290-578-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analytical-synthetic and genetic method in teaching reading
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Autoři: Doc. PaedDr. Marie Kocurová Ph.D. , PhDr. Jarmila Wagnerová CSc. , PhDr. Eva Lukavská Ph.D. , Mgr. Kateřina Šámalová , PhDr. Sylva Nováková PhD. , Ing. Pavel Kocur CSc. , Doc. PaedDr. Olga Zelinková CSc. , Ing. Dana Slánská , Mgr. Helena Duchková , Mgr. Jana Šístková
Abstrakt CZ: Kniha se věnuje počátkům čtenářské gramotnosti se zaměřením na výukové, psychologické, historické a lingvistické aspekty. Významná část předkládá výsledky výzkumu Grantové agentury ČR. Tříletý projekt byl směrován do pedagogicko-psychologické a didaktické oblasti výuky počátečního čtení. Základním cílem bylo porovnání analyticko- syntetické a genetické metody výuky čtení prostřednictvím sledování vývoje percepčních a řečových funkcí důležitých pro čtení, a vlastního čtenářského vývoje žáků v prvních a druhých ročnících základní školy. Dílčí úkoly byly zaměřeny na historické souvislosti problematiky a analýzu přípravy učitelů na výuku počátečního čtení. Základním výzkumným vzorkem bylo více než 1500 žáků 1. a 2. ročníků, kteří byli vyučováni srovnávanými metodami. Výzkumné metody byly zvoleny tak, aby pokrývaly všechny roviny čtenářské gramotnosti. Kvantitativním i kvalitativním zpracováním získaných dat se podařilo naplnit výzkumné cíle. Z výsledků vyplynulo, že během vývoje počátečního čtení a s ním souvisejících funkcí byly mezi žáky sledovaných skupin shledány rozdíly v dílčích aspektech. Na konci základního čtenářského výcviku však již významné rozdíly nebyly. Obě metody tedy mají své specifické rysy, ale žádnou nelze pro čtení v českém jazyce plošně upřednostnit. Zajímavý výsledek představuje vztah čtenářského výkonu a zrakového vnímání, který byl v obou sledovaných skupinách zjištěn již v prvních ročnících a objevuje se téměř jako jediný významný během celého dvouletého období. Tento jev by zasluhoval speciálně zaměřené výzkumné šetření.
Abstrakt EN: Book presents initial reading literacy with a view to tutorial, psychological, historical and linguistic aspects. Significant part brings results of research project Czech Science Foundation. The three - year project has been rooted in the pedagogic-psychological and didactic areas of teaching initial reading. The fundamental aim was to compare the analytic-synthetic and genetic methods of teaching reading through observing development of perceptional and speech functions which are important for reading itself and also for personal development 259 of primary pupils in their first and second years as readers. Particular tasks were focused on historical context of the issues and the analysis of future primary teachers’ initial training how to teach beginning reading. The primary research sample, were more than 1 500 pupils of the first and second grades taught by the compared methods. Research methods were selected to cover all reader’s literacy levels. The quantitative and qualitative processing of collected data itself fulfilled the experimental purposes. From the results it emerged that within the development of the initial reading phase and with its related functions some differences in partial aspects were found in monitored groups of pupils. However, at the end of primary reader’s training there were no significant differences. It can be said that both methods have their specific features, but in general it is not possible to give a preference to any of them when teaching reading in the Czech language. A very interesting result shows the relationship between the readers’ performance and their visual perception. It was present in both monitored groups already in the early years and it appears as the only significant feature during the whole two - year period. This phenomenon would deserve further experimental inquiry.
Klíčová slova

Zpět

Patička