Přejít k obsahu


Předpisy k zestátnění domovního majetku v Československu z r. 1959 a jejich dobová aplikace

Citace:
BALÍK, S. Předpisy k zestátnění domovního majetku v Československu z r. 1959 a jejich dobová aplikace. In Dny práva 2011 – Days of Law 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-210-5917-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá předpisy z r. 1959, jejichž aplikací se započala poslední etapa zestátnění domovního majetku v Československu, a to zejména vládním nařízením č. 15/1959 Sb., o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru, zákonem č. 71/1959 Sb., o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku, a zákonem č. 73/1959 Sb., o místním hospodářství. Uvedené předpisy byly významným stranickým a státním zásahem do sféry soukromoprávní. Nápravu křivd, které byly aplikací těchto předpisů způsobeny, přinesl až první polistopadový restituční zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd.
Abstrakt EN: The paper addresses regulations of 1959, the application of which triggered the last stage of nationalization of housing properties in Czechoslovakia, in particular Government Order No. 15/1959 Sb., on measures pertaining to certain things used by organizations in the Socialist sector, Act No. 71/1959 Sb., on measures pertaining to certain private housing properties, and Act No. 73/1959 Sb., on local economy. Said regulations constituted a significant interference by the party and the state with the private law sector. The injustices caused by the application of the respective regulations were only rectified by the first restitution act adopted after November 1989, Act No. 403/1990 Sb., on mitigation of consequences of certain property injustices.
Klíčová slova

Zpět

Patička