Přejít k obsahu


Apeiron Anaximandra z Mílétu

Citace:
KOČANDRLE, R. Apeiron Anaximandra z Mílétu. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, 124 s. ISBN: 978-80-261-0048-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Apeiron of Anaximander of Miletus
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: Jedním z nejtemnějších termínů archaické filosofie je bezesporu to apeiron, „bezmezno“. Anaximandros z Mílétu tak měl podle tradice nazvat počátek a prvek všeho. Ačkoli byla otázka po počátku myslitelům archaické doby blízká, v obecném povědomí je poplatná až Aristotelovu pojetí příčin. Aristotelés přitom Anaximandra s to apeiron téměř nespojuje a dochované texty ukazují panující nejistotu v tom, co mělo představovat. Studie rozvádí, že samotný termín nemusí být autentický a upozorňuje na spojení fysis apeiros, „bezmezná přirozenost“, které mohlo vyjadřovat sílu a moc přírody vedoucí ke vzniku a zániku. Pokud Anaximandros vysvětloval vznik oddělováním protikladů, je možné, že to apeiron zastupovalo možnost každé diference, jako pozadí „jednoty protikladů“. Bezmezná síla přírody se přitom prolíná s časem, který vede až k uvážení vlivu blízkovýchodních tradic na Anaximandrovo myšlení.
Abstrakt EN: To apeiron is doubtless one of the most obscure terms of philosophy of the archaic period. According to a tradition, Anaximander of Miletus applied this term to designate the beginning and element of all. Yet though the issue of origins was treated by thinkers of the archaic times, its current understanding is largely derived from Aristotle’s notion of causes. It should be noted that Aristotle makes hardly any connection between Anaximander and to apeiron and extant texts reveal a general uncertainty as to what the term was supposed to mean. The current study aims to show that even the expression itself is not necessarily authentic, pointing in this connection to the phrase fysis apeiros, ‘boundless nature’, which could have been used to express the force and power of nature leading to creation and decay. If Anaximander explained the origins through the interaction of opposites, it is possible that to apeiron represented the potentiality of all differences as a background of a ‘unity of opposites’. The boundless force of nature meanwhile interacts with time, which leads to a possible consideration of an influence of Near Eastern traditions on Anaximander’s thought.
Klíčová slova

Zpět

Patička