Přejít k obsahu


Efektivnost projektové metody v matematice z hlediska rozvoje žákovských kompetencí

Citace:
COUFALOVÁ, J., HRABĚTOVÁ, R. Efektivnost projektové metody v matematice z hlediska rozvoje žákovských kompetencí. In Matematika 5, Specifika matematické edukace v prostředí primární školy : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. s. 56-60. ISBN: 978-80-244-3048-5 , ISSN: 0862-9765
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Effectiveness of Project Method in Teaching Mathematics in Terms of the Development of Students´ Competencies
Rok vydání: 2012
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Doc. PaedDr. Jana Coufalová CSc. , Mgr. Regina Hrabětová
Abstrakt CZ: Příspěvek ukazuje dílčí výsledky dvouletého výzkumu efektivnosti projetové metody, který byl prováděn v několika vyučovacích předmětech. Ověřována byla hypotéza, že projektové vyučování podporuje rozvoj sociálních kompetencí a kompetencí k učení. Experiment byl prováděn ve spolupráci s psychologem, k testování žáků byly použity standardizované testy a jejich modifikace. Zjišťovány byly změny v oblasti sebepojetí a prožívání žáků ve vztahu ke kolektivu třídy a ve vztahu k vyučovanému předmětu. Současně byla didaktickými testy zjišťována míra osvojení učiva. Analýza výsledků ukázala v experimentální skupině s projektovým vyučováním v hodinách matematiky pozitivní posun v sebepojetí žáků a významný rozvoj jejich sociálních kompetencí. Očekávaný efekt v oblasti kognitivní nebyl prokázán.
Abstrakt EN: This arcicle shows the partial results of a two-year reserch study into the effectiveness of the project method, which was conducted in classes of several subjects. Benefits of this method in the development of students´ competencies (in primary, upper primary and secondary schools) were observed. A positive shift in their self-concept and significant development of social skills were demonstrated.
Klíčová slova

Zpět

Patička