Přejít k obsahu


Beton vyztužený vlákny - specifika pro pravděpodobnostní posudek

Citace:
ŠOLC, M., BROŽ, P. Beton vyztužený vlákny - specifika pro pravděpodobnostní posudek. In Spolehlivost konstrukcí 2012, SBRA - Simulation Based Reliability Assessment of Structures. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 55-58. ISBN: 978-80-261-0116-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: BETON VYZTUŽENÝ VLÁKNY – SPECIFIKA PRO PRAVDĚPODOBNOSTNÍ POSUDEK
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Martin Šolc , Doc. Ing. Petr Brož DrSc.
Abstrakt CZ: Vláknobeton je kompozitní materiál, u něhož kavazikřehké charakteristiky betonu jsou ovlivněny malými ztužujícími částicemi (vlákny), jež modifikují jeho chování. Hlavním účelem vláken (bez ohledu na materiál) je omezit tvorbu tečení, zlepšovat rezistenci betonu proti dynamickému rázu a proti termálním zatížením. Výroba a aplikace materiálů obsahují velký podíl náhodnosti – umístění vláken, jejich orientaci a množství v určeném průřezu atd. Proto pravděpodobnostní metoda taková jako SBRA je velmi doporučována pro analýzu a hodnocení vláknobetonu. Nejdříve obvyklé empirické formule lze modifikovat a interpretovat užitím proměnných parametrů (konstrukční pevnost betonu a vláken, zatížení atd.). Při dalších výpočtech mohou být experimentální data aplikována a potom porovnána s empirickými vzorci.
Abstrakt EN: Fiber-reinforced concrete is a composite material where the quasi-brittle behavior of concrete is influenced by small reinforcing particles (fibers), thus modifying its characteristics. The main scope of fibers (without regard to their material) is to limit the creations of creeps, to improve the resistance of concrete against dynamic impact and against thermal actions. The production and use of the material contain a great deal of randomness – the placement of fibers, their orientation and quantity in a determined section etc.. Therefore, a probabilistic method such as SBRA [1] is highly recommended for the analysis and evaluation of fiberreinforced concrete. In the first step, current empirical formulas can be modified and calculated using variable parameters (structural strength of concrete and of the fiber, loads etc.). In further calculations, experimental data can be used and compared to empirical formulas.
Klíčová slova

Zpět

Patička