Přejít k obsahu


Porovnání mezní únosnosti keramicko-betonového překladu Vario-175 pravděpodobnostním přístupem

Citace:
KESL, P., KAISER, J., MAREK, P. Porovnání mezní únosnosti keramicko-betonového překladu Vario-175 pravděpodobnostním přístupem. In Spolehlivost konstrukcí 2012, SBRA - Simulation Based Reliability Assessment of Structures. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 81-85. ISBN: 978-80-261-0116-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of ultimate load for ceramic-concrete Porothem VARIO –175 lintel by the probability method, while performing calculations according to EC2
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Petr Kesl , Bc. Jan Kaiser , Prof. Ing. Pavel Marek DrSc.
Abstrakt CZ: Porovnání mezní únostnosti pro keramicko-betonový překlad Porothem VARIO –175 pravděpodobnostní metodou s provedným výpočtem dle EC2 a zatěžovací zkouškou na překladu VARIO –0175 .Byl použit prut symetrického průřezu 220/105 mm z betonu- C25/30-C30/37 a ocel -B500A schéma konstrukce je uvažováno jako čtyř bodové pro dané zatížení. Pro posudek konstrukce se přistoupilo k simulaci pomocí pravděpodobnostní metody SBRA programem Anthill a následným porovnáváním výsledků únosnosti s metodami výpočtu dle EC 2 ,o programem Fine-EC, EC2, Betonový výsek-Fine.
Abstrakt EN: Comparison of ultimate load for ceramic-concrete Porothem VARIO –175 lintel by the probability method, while performing calculations according to EC2, and by a loading test on the VARIO –0175 lintel. A brace of 220/105 mm symmetric cross-section made of concrete (C25/30-C30/37) and steel (B500A). The structure scheme is considered as four-point scheme for given load. To assess the structure, we used simulation with the use of the SBRA probability method by Anthill software and with subsequent comparison of ultimate load results with calculation methods according to EC2 by program Fine-EC, EC2, concrete segment-Fine.
Klíčová slova

Zpět

Patička