Přejít k obsahu


Cu-dependent thermal transformations in hard Al-Cu-O coatings

Citace:
ZEMAN, P., PROKŠOVÁ, Š., BLAŽEK, J., ČERSTVÝ, R., MUSIL, J. Cu-dependent thermal transformations in hard Al-Cu-O coatings. San Diego, USA, 2012.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Cu-dependent thermal transformations in hard Al-Cu-O coatings
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. Ing. Petr Zeman Ph.D. , Ing. Šárka Prokšová , Ing. Jakub Blažek , Ing. Radomír Čerstvý , Prof. Ing. Jindřich Musil DrSc.
Abstrakt CZ: Přednáška se zabývá teplotní stabilitou a transformačními procesy ve vrstvách Al-Cu-O během jejich ohřevu do 1300 °C. Vrstvy byly deponovány s různým obsahem Cu (až 10 at. %) duálním pulzním stejnosměrným magnetronovým naprašováním. Vrstvy v práškové formě byly vyšetřovány diferenciální skenovací kalorimetrií a rentgenovou difrakcí. Bylo zjištěno, že všechny nadeponované vrstvy jsou nanokrystalické jednofázové materiály s kubickou strukturou nezávisle na obsahu Cu. Mřížkový parametr se mění od γ-Al2O3 k CuAl2O4 s rostoucím obsahem Cu. Při nižších obsazích Cu (1,5 a 5 at. %) se nadeponovaná kubická struktura rozpadá na α-Al2O3 a CuAl2O4 při přibližně 950 °C během exotermické reakce. Nejvyšší teplotní stabilita nadeponované kubické struktury je dosažena pro vrstvu Al-Cu-O s obsahem Cu kolem 10 at. %. Tato vrstva je stabilní až do 1100 °C.
Abstrakt EN: The contributed talk brings data on maximum thermal stability and transformation processes occurring in Al-Cu-O coatings during their heating up to 1300 °C. The coatings were deposited with various copper contents (up to 10 at.%) by dual pulsed dc magnetron sputtering. Powdered coatings were investigated by means of differential scanning calorimetry and X ray diffraction. It was found that all the as-deposited coatings are nanocrystalline one-phase materials with a cubic lattice structure independently of the Cu content. The lattice parameter varies from γ-Al2O3 to CuAl2O4 with increasing Cu content. At lower Cu contents (1.5 and 5 at.%) the as-deposited cubic structure decomposes to α-Al2O3 and CuAl2O4 at about 950 °C during exothermic reaction. The highest thermal stability of the as-deposited cubic structure is achieved for the Al-Cu-O coating with the Cu content about 10 at.% and reaches 1100 °C.
Klíčová slova

Zpět

Patička