Přejít k obsahu


Inteligentní řídicí systém pro zajištění regulace elektrického pohonu napájeného z výkonového polovodičového měniče

Citace:
PITTERMANN, M., DRÁBEK, P. Inteligentní řídicí systém pro zajištění regulace elektrického pohonu napájeného z výkonového polovodičového měniče. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Intelligent control system for electric drive supplied from semiconductor power converter
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D.
Abstrakt CZ: Řídicí systém pohonu je určen pro nasazení do reálné praxe, proto zajišťuje jednak provoz v základních pracovních režimech (jako plně čtyřkvadrantový pohon), chod v pomocných režimech a v poruchových stavech a zejména realizuje komunikaci s nadřazenou řídicí jednotkou a s podřízenými funkčními celky – tj. zejména stav motoru a napájecího zdroje . Dle aktuálního stavu měniče a i dle stavu jemu podřízených celků (a dále dle požadavků z nadřazeného systému) je optimalizováno chování řídicího algoritmu.
Abstrakt EN: Control drive system is designed for deployment in real practice, therefore, provides both a basic working operation modes (as a full four-quadrant drive), running in the auxiliary modes and faults and particularly implements communication with superior control unit and a sub-functional units - ie in particular state motor and supply source. According to the current status of the drive and also according to the status of subordinate units (and according to the requirements of master-system) is optimized behavior of the control algorithm.
Klíčová slova

Zpět

Patička