Přejít k obsahu


Regulátor pro pulsní měnič realizující adaptivní řídicí algoritmus s přepínáním mezi tříhodnotovou a dvojhodnotovou regulací zajišťující minimalizaci spínání výkonových polovodičových součástek měniče

Citace:
PITTERMANN, M., DRÁBEK, P. Regulátor pro pulsní měnič realizující adaptivní řídicí algoritmus s přepínáním mezi tříhodnotovou a dvojhodnotovou regulací zajišťující minimalizaci spínání výkonových polovodičových součástek měniče. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Controller for pulse converter implementing adaptive control algorithm with switching between three-value and tree-value hysterisis control ensuring minimization of switching power semiconductor converters
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D.
Abstrakt CZ: Regulátor zajistí minimum spínání VPS měniče při přijatelných průbězích na výstupu (tj. rychlost odezvy a velikost zvlnění proudu v zátěži). Adaptivně (zejména s ohledem na aktuální hodnotu požadovaného proudu) je přepínáno mezi několika algoritmy dvouhodnotové nebo tříhodnotové hysterezní regulace. V oblasti nízkých proudů se využívá dvouhodnotová bipolární regulace (pro dosažení rychlé odezvy). Pro velké hodnoty proudů se (dle polarity) využívají algoritmy dvouhodnotové unipolární regulace (pro omezení frekvence spínání VPS). V případě požadavku na velké změny regulátor využije speciální tříhodnotový regulační algoritmus (s C-cyklem „velké“ a „malé“ hystereze). Tyto dílčí algoritmy jsou realizovány s ohledem na eliminaci vzniku offsetové chyby regulační odchylky, která by vznikla při obyčejné realizaci tříhodnotové regulace.
Abstrakt EN: Controller ensures minimum switching with acceptable waveforms (ie, response speed and size of the ripple current in the load). Adaptively (especially with regard to the current value of the required current) is switched between several algorithms binary or three-value hysteretic control. In the low currents used two valued bipolar control (to achieve fast response). For large values ​​of currents (according to polarity) algorithms using binary unipolar control (to reduce the switching frequency VPS). In case of major changes to the regulator uses a special three-value control algorithm (C-cycle "large" and "small" hysteresis). These sub-algorithms are implemented with regard to the elimination of offset error control deviations that would arise during the implementation of three-value ordinary regulation.
Klíčová slova

Zpět

Patička