Přejít k obsahu


Aktivační úroveň v průběhu testu bimanuální koordinace.

Citace:
BENEŠOVÁ, D. Aktivační úroveň v průběhu testu bimanuální koordinace.. Studia Kinanthropologica, 2012, roč. 13, č. 1, s. 12-19. ISSN: 1213-2101
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The arousal level during the test bimanual coordination
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Daniela Benešová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem tohoto výzkumu je zjistit, zda existuje rozdíl v aktivační úrovni subjektu a jeho výkonem v testu bimanuální koordinace. Aktivační úroveň byla objektivizována měřením elektrodermální aktivity. Bimanuální pohybový úkol reprezentoval test „supportní kreslení“. Výkon v testu je charakterizován časem, za který proband vykoná úkol a zlepšením mezi prvním a posledním retestem. Metodou box plot jsme získali tyto skupiny probandů – skupinu nejúspěšnějších a skupinu nejméně úspěšných, skupinu s efektivním zácvikem (s největším zlepšením) a s nejméně efektivním zácvikem (s nejmenším zlepšením). Bylo zjištěno, že pro úspěšné provedení senzomotorického úkolu náročného více na rychlost provedení, nežli na přesnost je optimální vyšší úroveň aktivace subjektu. Mezi skupinami s efektivním (Z1) a méně efektivním zácvikem (Z2) byl zjištěn rozdíl především v testu intelektových předpokladů.
Abstrakt EN: The aim of this research was establish if there has been the difference between the arousal level of subject and his performance in the test bimanual coordination. The arousal level was objectify by the measurement of electrodermal activity. The bimanual moving task represent the test “support drawing”. The performance in this test is characterized by time, in which the proband executed the bimanual task and by improvement between the first and last retest. By force of the method box plot was created these groups of proband: the group most successful proband, the group least successful proband, the group with the effective training (with the maximal improvement) and the group with the least effective training (with the minimal improvement). It was found for successful performance of sensomotor task this is severe most for the rate of performance than of the accuracy, is optimal high arousal level of subject. Among the groups with the effective (Z1) and less effective internship (Z2) a difference especially in the intellectual test assumptions.
Klíčová slova

Zpět

Patička