Přejít k obsahu


Nefarmakologické ovlivňování progrese mnestických poruch formou reminiscence

Citace:
HOROVÁ, J., KAŠOVÁ, L. Nefarmakologické ovlivňování progrese mnestických poruch formou reminiscence. In Ružomberské zdravotnícke dni 2012. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberke, 2012. s. 319-325. ISBN: 978-80-8084-951-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Nonpharmacologic influencing progression cognitive disorders through reminiscence
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ružomberok
Název zdroje: Katolícka univerzita v Ružomberke
Autoři: Mgr. Jana Horová , Mgr. Lucie Kašová
Abstrakt CZ: Stále se zvyšující incidence osob s poruchami paměti a nákladná léčba kognitivy vede k využívání nefarmakologických metod léčby těchto mnestických poruch. Již mírný kognitivní pokles způsobí zhoršení kvality života jedince a kvality života jeho blízkých. Z nefarmakologických terapeutických možností jsou využívány prvky psychoterapie, ergoterapie a dalších přístupů. Je zde i velmi důležitá spolupráce s příbuznými a blízkými, jejich edukace, dále pak pravidelný denní režim, úprava prostředí …Nefarmakologických metod je mnoho, záleží na možnostech daného jedince, stupni postižení kognitivních funkcí, jeho soběstačnosti a také jeho sociálním okolí. Cílem příspěvku je podrobnější seznámení s reminiscenční terapií a dále prezentace dílčí části výzkumného šetření s klienty gerontopsychiatrického oddělení. Tito klienti byli vybráni na základě studia jejich zdravotní dokumentace, mají diagnostikovaný některý typ demence, převážně Alzheimerovu chorobu a neužívají žádná farmaka na ovlivnění kognitivních funkcí. Je s nimi cíleně prováděna reminiscenční terapie za účelem ověření vlivu reminiscence na zpomalení progrese poruch paměti. Zúčastněným klientům je průběžně stanovováno Mini Mental State Examination (MMSE) score tzv. Folsteinovým testem. Zároveň je stanovena kontrolní skupina osob s diagnózou některého typu demence, která se reminiscenčních aktivit neúčastní. Těmto klientům je také ve stejných časových intervalech prováděn Mini Mental State Examination test za účelem komparace výsledků obou skupin.
Abstrakt EN: The ever increasing incidence of people with memory disorders and cognitive expensive treatment leads to the use of non-pharmacological methods of treatment of the cognitive disorders. Mild cognitive decline, decreasing the quality of life of individuals and the quality of life for their families. The non-pharmacological treatment options are utilized elements of psychotherapy, occupational therapy and other approaches.There i salso a very impotant collaboration with relatives, their education as well as a regular daily routine, editing environment… . There are many non-pharmacological methods, depending on the capabilities of the individual,on the degree of cognitive impairment and his social surroundings. The aim of this paper is a more detailed introduction to reminiscence therapy and partial presentation of the survey with clients of gerontopsychiatric department. These clients were selected based on the study of their documentation. They have some type of dementia, especially Alzheimer´s disease. They také no drugs to influence cognitive function. These clients are treated by the reminiscence therapy in order to verify the reminiscence on slowing the progression of memory disorders. The respondents are continually tested by the Mini Mental State Examination score (Folstein test). It is established the control group of seniors with diagnoses of some type of dementia, who are not participated in the reminiscence activities. Mini Mental State Examination tests are performed in these clients in the same time intervals.
Klíčová slova

Zpět

Patička