Přejít k obsahu


Requirements for Social Health of Students in Terms of Basic Education Curriculum

Citace:
SVOBODA, M. Requirements for Social Health of Students in Terms of Basic Education Curriculum. In School and Health 21 : Education and Healthcare. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 87-93. ISBN: 978-80-210-5721-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Requirements for Social Health of Students in Terms of Basic Education Curriculum
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: PhDr. Mgr. Michal Svoboda Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřený na analýzu kurikulárního dokumentu z pohledu sociálního zdraví. Má charakter obsahové analýzy textového dokumentu, který je základem kurikulární reformy na primárním a nižším stupni sekundárního vzdělávání v ČR. Analyzovaným textovým dokumentem je Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Příspěvek se nejprve soustřeďuje na defi nování sociálního zdraví a jeho kategorizaci. Obsah sociálního zdraví v kontextu školního vzdělávacího systému vychází z holistického pojetí zdraví jedince, je zaměřen na rozvoj osobnosti v oblasti mezilidských vztahů, sebepoznání, sebehodnocení a sebepřijetí. Sociální zdraví žáků je současnou prioritou, která je vyzdvižena v dokumentu Mezinárodní organizace zdraví WHO-Zdraví 21. Sociální zdraví pomáhá eliminovat sociálně patologické jevy, které se v současné době vyskytují u dětí a mládeže ve školním prostředí.
Abstrakt EN: The post is focused on the analysis of curricula from the perspective of social health. The post has the character of content analysis of a text document, which is the basis of the curricular reform in primary and lower secondary education in the Czech Republic. The analysed text document is the framework curricula for elementary education. The post is focused on the defi nition of social health and its classifi cation. The content of social health in the context of school educational system consists of personality development, interpersonal relationships, self-cognition and self-acceptance, which are based on the holistic concept of the health of an individual. The social health of pupils and youth is a current priority, which has been emphasized in the document of the World Health Organization WHO – Health 21. Social health of children and youth can help to eliminate social-pathological phenomena, which have recently been increasing in school environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička