Přejít k obsahu


Neplatnost pracovní smlouvy pro nedostatek písemné formy

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. Neplatnost pracovní smlouvy pro nedostatek písemné formy. Práce a mzda, 2012, roč. 60, č. 11, s. 9-14. ISSN: 0032-6208
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Invalidity of employment contract due to lack of written form
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Nová právní úprava neplatnosti právních úkonů, kterou přinesla k 1.1.2012 novelizace zákoníku práce (zákon č. 365/2011 Sb.), se dotýká pracovněprávních vztahů při jejich vzniku, změně i zániku a významně ovlivňuje právní postavení zaměstnavatele i zaměstnance, jejich práva a povinnosti. Není pochyby o tom, že pracovní smlouva má v celém systému pracovního práva zcela zásadní význam a proto je zřejmé, že dopady nové právní úpravy na pracovní smlouvu a tedy i na pracovní poměr, patří k důležitým výsledkům novelizace zákoníku práce. Tato stať se zabývá dílčím aspektem dané problematiky: jde o to, jakou formou musí být pracovní smlouva uzavřena a jaké právní důsledky nastanou v případě, že požadavky zákona nebudou dodrženy, a to především ve vztahu zaměstnance i zaměstnavatele z pohledu soukromého práva.
Abstrakt EN: New legislation on invalidity of legal acts brought to 1.1.2012 amendments to the Labour Code affecting labor relations in their creation, modification and terminationand significantly affects the legal status of employer and employee, their rights and obligations. There is no doubt that the contract in the entire system of labor law is of fundamental importance and it is evident, that the impact of new legislation on the employment contract and therefore on employment, are one of the important results of the amendment to the Labour Code. This paper deals with the partial aspect of the issue: what form must have a contract of employment and what the legal consequences occur when the requirements of the Act are not complied with, especially in relationship between employers and employees in terms of private law.
Klíčová slova

Zpět

Patička