Přejít k obsahu


Obrazy v kameni – příklad z vrchu Tuhošť na Švihovsku

Citace:
CHROUSTOVSKÝ, L. Obrazy v kameni – příklad z vrchu Tuhošť na Švihovsku. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2011, roč. Neuveden, č. 4, s. 87-98. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Images in rock – an example from the hill of Tuhošť near Švihov
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: Mgr. Luboš Chroustovský Ph.D.
Abstrakt CZ: Projekt Obrazy v kameni zkoumá role skalních útvarů v individuálním a sociálním světě minulých i současných společností. Skalní útvary jsou vnímány jako spirituální bytosti a síly, jejich domovy či výtvory (tzv. pseudoartefakty). Jejich schopnosti zaujmout pozornost a stimulovat imaginaci byla využita v prezentovaném průzkumu vizuální imaginace, v němž byly shromážděny především kresby obrazů vnímaných na povrchu fylitového útvaru v rámci pravěkého hradiště na Tuhošti (okr. Klatovy). Stovka respondentů ztvárnila celkem 122 motivů, které byly analyzovány a klasifikovány do 4 interpretačních kategorií (lidé, bytosti, zvířata, přírodní prvky/artefakty). Na základě strukturálních grafických prvků bylo možné zařadit cca 50% motivů do 6 grafických skupin, interpretovaných jako jádrové představy.
Abstrakt EN: The presented project Images in rock investigates the role of rock features in individual and social worlds of past and contemporary societies. They are often perceived as spiritual beings or powers, their dwelling places or products (so called pseudo-artefacts). Their ability to attract attention and stimulate the imagination has been used in imagination surveys aimed to gather immediate drawings of respondents images. This paper presents a case study focused on lydite rock feature within prehistoric hillfort at Tuhošť hill (Klatovy district, West Bohemia). One hundred respondents externalized 122 motifs, which were analyzed and classified into interpretation categories (humans, beings, animals, natural features/artefacts). Further, structural graphic features in pictures were searched and 50% of motifs were divided into 6 graphic groups (core images).
Klíčová slova

Zpět

Patička