Přejít k obsahu


Přezkoumání oprávněnosti Kuhnovy kritiky silného programu sociologie vědění

Citace:
BENDA, L. Přezkoumání oprávněnosti Kuhnovy kritiky silného programu sociologie vědění. Teorie vědy. Theory of Science, 2012, roč. 34, č. 2, s. 201-225. ISSN: 1210-0250
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reassessing the Righteousness of Kuhn’s Criticism of the Strong Programme in the Sociology of Knowledge
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Filosofický ústav AV ČR, v .v. i.
Autoři: Mgr. Libor Benda
Abstrakt CZ: Thomas Kuhn ve svých pozdějších pracích ostře napadá tzv. silný program sociologie vědění a důsledně se vůči němu vymezuje. Tato skutečnost je zajímavá z toho důvodu, že představitelé silného programu se naopak ke Kuhnovi otevřeně hlásí a vydatně čerpají z jeho díla, neboť v něm spatřují řadu klíčových myšlenek, které implikují možnost sociologické analýzy vědeckého poznání. Cílem této studie je kriticky přezkoumat Kuhnovu kritiku silného programu a zhodnotit její oprávněnost. V první části je za tímto účelem nejprve rekonstruováno Kuhnovo pojetí silného programu, jež je posléze porovnáno s pracemi jeho zakladatelů Davida Bloora a Barryho Barnese, v nichž je silný program teoreticky rozvíjen. V další části jsou Kuhnovy argumenty proti silnému programu konfrontovány s vybranou historickou studií, v níž je silný program aplikován v praxi. Třetí část pak obrací pozornost ke Kuhnovu vlastnímu pojetí vědy, které je v ní porovnáno se silným programem právě v těch aspektech, jež na něm Kuhn kritizuje.
Abstrakt EN: In his later works, Thomas Kuhn sharply attacks the so-called strong programme in the sociology of knowledge and disavows it thoroughly. This is curious due to the fact that the representatives of the strong programme, by contrast, openly endorse Kuhn and substantially draw on his work. They perceive in it a set of key ideas, which imply the possibility of a sociological analysis of scientific knowledge. The aim of the paper is to reassess Kuhn’s criticism of the strong programme and to evaluate its righteousness. For this purpose the paper first of all reconstructs Kuhn’s account of the strong programme, which is compared afterwards with the works of its founders David Bloor and Barry Barnes, where it is theoretically developed. In the following section, Kuhn’s arguments against the strong programme are confronted with a historical paper, where it is applied in practice. The third section compares Kuhn’s own approach to science with the strong programme in those very aspects, which Kuhn criticises.
Klíčová slova

Zpět

Patička