Přejít k obsahu


Robustní estimátor stavu PS s významným podílem výroby z OZE

Citace:
NOVÁČEK, J., JANEČEK, P., JANEČEK, E. Robustní estimátor stavu PS s významným podílem výroby z OZE. 2012.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: PS robust state estimator for systems with a significant share of power production from RES
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Nováček , Ing. Petr Janeček Ph.D. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc.
Abstrakt CZ: V důsledku zvyšující se výroby obnovitelných zdrojů energie (OZE) současné estimátory stavu v některých situacích selhávají. To je způsobeno numerickými vlastnostmi algoritmů, využívaných ve stávajících estimátorech. Z tohoto důvodu byl vytvořen Robustní estimátor stavu PS, který je založen na algoritmech se zaručenou konvergencí. Toto zařízení zahrnuje serverový hardware, Software robustního odhadu stavu PS a datové rozhraní. Vyvinuté zařízení bylo integrováno do systému společnosti ČEPS, a. s. a je zde nasazeno v režimu poloprovoz za účelem ověření vlastností v rutinním provozu.
Abstrakt EN: Due to the increasing power production of renewable energy sources (RES) the current state estimators fail in some situations. This is caused by properties of numerical algorithms used in existing estimators. For this reason it was created Robust state estimator PS, which is based on algorithms with guaranteed convergence. This device includes server's hardware, PS robust state estimation software and data interfaces. The developed device has been integrated into the system of ČEPS, a.s. and is deployed under pilot plant to verify behaviour in routine operation.
Klíčová slova

Zpět

Patička