Přejít k obsahu


Logistika a DP

Citace:
ŠIMON, M., MILLER, A., ČECHOVÁ, L., ČERNÝ, Z. Logistika a DP. 1. vyd. Plzeň : SmartMotion, 2012, ISBN: 978-80-87539-13-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Logistics and DF
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: SmartMotion
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Antonín Miller , Ing. Lenka Čechová , Ing. Zbyněk Černý
Abstrakt CZ: Význam slova logistika se postupně měnil, až se v současné době nejčastěji používá ve spojení s komplexním řízením zásobování celých řetězců podnikatelských subjektů. Řízení dodavatelsko-odběratelských řetězců zaznamenalo velký nárůst především koncem osmdesátých let, kdy se začaly objevovat snahy optimalizovat veškeré realizované činnosti a minimalizovat činnosti nepřidávající hodnotu pro zákazníka. Jednalo se o činnosti od návrhu produktu, realizaci inovací či vlastní výrobu, až po mezipodnikovou distribuci. Cílem řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce je optimalizace všech zahrnutých činností, což ve výsledném efektu znamená zkrácení lhůt dodávek, snížení nákladů na dodávky a rovněž i pružnější reakci na potřeby konečného zákazníka. Zároveň s tím se objevují nové možnosti a požadavky na logistiku, v souvislosti s procesním managementem, e-logistikou a SCM. Logistika v prosperujících podnicích integruje a využívá poznatky podnikového hospodářství, síťové analýzy, podnikového managementu, řízení materiálových toků, dopravy, informatiky, apod.
Abstrakt EN: The meaning of the word “logistics” has gradually changed; nowadays, it is mostly used in connection with complex supply management of the whole chains of business subjects. The management of supply chains has encountered a huge development especially in the end of eighties, when the efforts concerning the optimization of all implemented activities and the minimization of activities that do not have any value for the customer, appeared. The above mentioned activities include product design, implementation of innovations, production and intercompany distribution. The objective of management of supply chain is the optimization of all activities, which results in shortening of delivery time, reduced costs and flexible reactions towards final customer´s needs. At the same time, there are new opportunities and demands for logistics, in connection with process management, e-logistics and SCM. In thriving companies, logistics integrates and uses knowledge of business management, network analysis, material flow management, transport, information technology, etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička