Přejít k obsahu


Pevnostní analýza kompozitové desky zatěžované kolíkovým spojem

Citace:
BEK, L., KRYSTEK, J., KOTTNER, R. Pevnostní analýza kompozitové desky zatěžované kolíkovým spojem. In SVK 2012 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 9-10. ISBN: 978-80-261-0127-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Strength analysis of pin loaded composite plate
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Lukáš Bek , Ing. Jan Krystek , Ing. Radek Kottner Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá pevnostní analýzou laminátové desky, která je k okolní konstrukci připojená kolíkovým spojem. Experimentální vzorky byly vyrobeny z desky z uhlíkového kompozitu. Pro prováděné experimenty bylo navrženo a vyrobeno speciální zařízení, které je možné nainstalovat do trhacího stroje. Tím bylo možné monitorovat všechny viditelné změny zkušebních vzorků pomocí fotoaparátu, což umožnilo následné vyhodnocení experimentů pomocí metody digitální korelace obrazu. Experimenty byly dále monitorovány dvěma akcelerometry, pomocí nichž bylo identifikováno první porušení zkušebních vzorků. Numerické simulace probíhaly v konečnoprvkovém systému MSC.Marc, do kterého bylo pomocí programovacího jazyka Fortran implementováno kritérium porušení Puck pro prostorovou napjatost. Konečnoprvkové modely byly vytvořeny parametricky s využitím softwaru Matlab. Výsledky simulací byly porovnány s experimenty. K porovnání a vyhodnocení výsledků byl opět použit software Matlab.
Abstrakt EN: This work deals with the strength analysis of a laminated composite plate which is joined to a construction using a pin. Experimental specimens made of a carbon fibre composite plate were tested. A special experimental device was designed and produced. This device is possible to install into the testing machine. It allowed monitoring of all visible changes of the experimental specimens with a camera what allowed the evaluation of the experiments using the digital image correlation method. Furthermore, the experiments were monitored with two accelerometers to identify a first ply failure of the specimens. The analyses were carried out in the finite element system MSC.Marc in which the Puck failure criterion for 3D stress state was implemented using the programming language Fortran. The finite element models were created parametrically in the Matlab software. Results of the numerical analyses were compared to the experiments. For the comparison and the evaluation of the results was again used the Matlab software.
Klíčová slova

Zpět

Patička