Přejít k obsahu


Dynamic response of nuclear fuel assembly excited by pressure pulsation

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Dynamic response of nuclear fuel assembly excited by pressure pulsation. In 28th conference with international participation Computational Mechanics 2012. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0157-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamic response of nuclear fuel assembly excited by pressure pulsation
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: příspěvek se zabývá výpočtem dynamického zatížení palivového souboru v jaderném reaktoru vyvolaného protostorovým pohybem upínacích desek v aktivní zóně reaktoru. Pohyb desek je vybuzen tlakovými pulsacemi generovanými hlavními cirkulačními čerpadly v chladicích smyčkách primárného okruhu jaderné elektrárny. Mírně odlišné otáčky čerpadel způsobují záznějové kmity, které zesilují dynamické deformace komponent palivových souborů a opotřebění povlaku palivových proutků otěrem. Metoda modální syntézy s kondenzací je využita pro výpočet normálových a třecích sil přenášených mezi palivovými proutky a buňkami distančních mřížek.
Abstrakt EN: The paper deals with dynamic load calculation of the hexagonal type nuclear fuel assembly caused by spatial motion of the support plates in the reactor core. The support plate motion is excited by pressure pulsations generated by main circulation pumps in the coolant loops of the primary circuit of the nuclear power plant. Slightly different pumps revolutions are the cause the beat vibrations which causes an amplification of fuel assembly component dynamic deformations and fuel rods coating abrasion. The modal synthesis method with condensation of the fuel segments is used for calculation of the normal and friction forces transmitted between fuel rods and spacer grids cells.
Klíčová slova

Zpět

Patička