Přejít k obsahu


Využití modální metody v dynamice kinematicky buzených systémů

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Využití modální metody v dynamice kinematicky buzených systémů. Bulletin. Česká společnost pro mechaniku, 2012, č. 2, s. 5-20. ISSN: 1211-2046
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Modal Method Application to Dynamics of Kinematically Excited Systems
Rok vydání: 2012
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: V článku je uvedena metodika modleování a vibrační analýzy rozsáhlých mechanických soustav, které jsou kinematicky byvuzeny pohybem tuhého základu a pohybem podpěr. Pro výpočet dynamické odezvy soustav s proporcionálním i neproporcionálním tlumením vyvolané pohybem základu je využita modální metoda spolu s metodou spektra odezvy. Pro výpočet dynamické odezvy vyvolané rozdílným pohybem podpěr je soustava nejdříve dekomponována na subsystémy a poté je aplikována metoda dynamické syntézy s redukcí počtu stupňů volnosti. Výhody modálního přístupu jsou v článku diskutovány.
Abstrakt EN: The paper is concerned with the methodology for the modelling and vibration analysis of the large mechanical systems with are kinematically excited by the rigid platform (frame) motion and the suport motion. The modal method along with the response spectrum method are used for calculation of dynamic response caused by the platform motion for the systems with proportional and nonproportional damping. The decomposition of large systems into subsystems and the modal synthesis method with DOF number reduction is used for dynamic response calculation caused by different support motion. The assets of these modal approaches are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička