Přejít k obsahu


Hrubá nedbalost

Citace:
KOCINA, J. Hrubá nedbalost. In Reforma trestního práva po prvním roce účinnosti nového trestního zákoníku. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 41-47. ISBN: 978-80-7380-360-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Gross Negligence
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Jan Kocina Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá problematikou zavinění podle nové úpravy dané trestním zákoníkem č. 40/2009 Sb. s důrazem na nedbalostní formu zavinění, podrobněji pak otázkami spojenými s novým institutem hrubé nedbalosti. Tento institut, který je upraven v § 16 odst. 2 trestního zákoníku, nepředstavuje třetí typ nedbalosti, ale spíše vyjádření závažnosti porušení potřebné míry opatrnosti pachatelem a např. v některých případech je na ní vázán vznik trestní odpovědnosti za nedbalostní trestný čin.
Abstrakt EN: The chapter deals with issues of the fault in criminal law according to the new legal regulation given byl the Criminal Code Nr. 40/2009 Coll., with respect to the negligence as a one form of the fault, and with questions of the new institut of the gross negligence in details. This institute set by art. 16 sec. 2 of the Criminal Code does not represent the third type of negligence but more likely a expression of a necessary wariness violation gravity. And in some cases, f. e., the origin of a criminal liability for offencec committed by a negligence is bound by gross negligence.
Klíčová slova

Zpět

Patička