Přejít k obsahu


Virtuální realita v automotive industry (3. část) - Přínosy v dalších automobilkách a u výrobců zemědělských strojů a pracovních strojů

Citace:
GÖRNER, T., GRZNÁR, P. Virtuální realita v automotive industry (3. část) - Přínosy v dalších automobilkách a u výrobců zemědělských strojů a pracovních strojů. AI magazine, 2012, roč. 5, č. 1, s. 56-59. ISSN: 1337-7612
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Virtual reality in the automotive industry (part 3). The benefits in other automobile manufacturers and agricultural and industrial machines
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Tomáš Görner , Ing. Patrik Grznár PHD.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o nasazení nástrojů virtuální reality (VR) v rámci dalších automobilek a navazuje na předchozí dva články. První se věnoval konkrétním aplikacím virtuální reality, hlavně pak virtuálnímu testování ve FORD Motor Company. Druhý článek se věnoval nasazení nástrojů VR v oblasti návrhu vozu. Jednalo se o oblast digitalizace mnoha dříve obvykle prováděných činností a její efekty, plynoucí z nasazení této technologie. Tento článek pak přináší pohled na další aplikace a nasazení nástrojů a technik VR za účelem možnosti porování nasazení v jednotlivých automobilkách. Jako "bonus" jsou uvedeni i výrobci pracovních strojů.
Abstrakt EN: The article discusses the use of tools of virtual reality (VR) by other carmakers and builds on the previous two articles. The first was devoted to specific applications of virtual reality, especially the virtual testing at The Ford Motor Company. The second article dealt with the deployment of VR tools in the design of the car. It is an area of digitization of many formerly usually carried activity and its effects, arising from the use of this technology. This article brings glance on the other applications and deploying tools and VR techniques in order to allow comparison of deployment in each automobile. As a "bonus" are mentioned together manufacturers of machinery.
Klíčová slova

Zpět

Patička