Přejít k obsahu


Přínosy virtuální reality v dalších oblastech než jen automotive (část 4.)

Citace:
GÖRNER, T., GRZNÁR, P. Přínosy virtuální reality v dalších oblastech než jen automotive (část 4.). AI magazine, 2012, roč. 5, č. 2, s. 70-72. ISSN: 1337-7612
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The virtual reality benefits in other areas than just in the automotive (part 4)
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Tomáš Görner , Ing. Patrik Grznár PHD.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o nasazení nástrojů virtuální reality (VR) v rámci dalších oblastí i mimo automotive industry a navazuje na předchozí tři články. První článek se věnoval konkrétním aplikacím virtuální reality, hlavně pak virtuálnímu trestování ve FORD Motor Company. Druhý článek se věnoval nasazení nástrojů VR v oblasti návrhu vozu. Jednalo se o oblast digitalizace mnoha dříve obvykle prováděných činností a její efekty, plynoucí z nasazení této technologie. Třetí článek přinesl pohled na další aplikace a nasazení nástrojů a technik VR za účelem možnosti porovnání nasazení v jednotlivých automobilkách a u výrobců pracovních strojů. Tento článek přináší informace o možnostech nasazení VR v rámci designu, prototypingu, marketingu a tréninku.
Abstrakt EN: The article discusses the use of the tools of virtual reality (VR) in the other areas outside the automotive industry and builds on the previous three articles. The first article was devoted to a specific Virtual Reality applications, especially the virtual testing at Ford Motor Company. The second article was devoted to the deployment of VR tools in the design of the car. It was an area of digitization of many formerly usually carried out and its effects, arising from the use of this technology. The third article brought sight on the other applications and deploying of the tools and VR techniques in order to allow comparison of deployment in different automobile manufacturers and industrial machines. This article provides information about teh usability of VR in the designing and prototyping, marketing, training, data visualization, architecture, science, medicine and entertainment industry.
Klíčová slova

Zpět

Patička