Přejít k obsahu


Design of a large Deformable Obstacle for Railway Crash Simulations According to the Applicable Standard

Citace:
ŠPIRK, S., KEMKA, V., KEPKA, M., MALKOVSKÝ, Z. Design of a large Deformable Obstacle for Railway Crash Simulations According to the Applicable Standard. Applied and Computational Mechanics, 2012, roč. 6, č. 1, s. 83-92. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design of a large Deformable Obstacle for Railway Crash Simulations According to the Applicable Standard
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Stanislav Špirk , Ing. Vladislav Kemka , Doc. Ing. Miloslav Kepka CSc. , Ing. Zdeněk Malkovský
Abstrakt CZ: Tento článek pojednává o návrhu deformovatelné překážky, sloužící pro simulaci kolize železničního a silničního vozidla na úrovňovém přejezdu, jak je předepsáno ve třetím scénáři normy ČSN EN 15227. Pro schválení vozidla v souladu s tímto standardem, je nutné provést numerické simulace jeho kolize s velkou deformovatelnou překážkou. Simulovaný náraz pevné koule do překážky se používá ke kalibraci jich vlastností a norma specifikuje charakteristiky mezní deformace pro tuto kolizi. Čím blíže jsou deformační charakteristiky při kalibračním testu k charakteristikám předepsaným normou, tím příznivější výsledky lze očekávat při použití překážky ve skutečných numerických simulacích nárazů kolejových vozidel. Existuje několik způsobů, jak navrhnout MKP model překážky, v tomto článku je použit pro definici překážky jeden z nich. Tím je ukázáno, že vhodnou definicí materiálových vlastností, lze poměrně významně ovlivnit deformační vlastnosti překážky.
Abstrakt EN: This article discusses the design of a deformable obstacle to be used in simulated rail and road vehicle collisions as prescribed by scenario 3 specified by standard ČSN EN 15227. To approve a vehicle in accordance with this standard, it is necessary to carry out numeric simulations of its collision with a large obstacle, following the standard’s specification. A simulated impact of a rigid ball into the obstacle is used to calibrate the obstacle’s properties, and the standard specifies limit deformation characteristics for that collision. The closer are the deformation characteristics observed in the test to the limit characteristics prescribed by the standard, the more favorable results can be expected when using the obstacle in actual numeric simulations of frontal impacts of rail vehicles. There are multiple ways to design a FEM model of the obstacle; this article discusses one of those. It shows that given a suitable definition of material properties, this particular approach yields quite favorable deformation characteristics.
Klíčová slova

Zpět

Patička