Přejít k obsahu


Vypovídací schopnosti výkazů finančního účetnictví u malých a středních podniků v ČR a jejich možná zlepšení s využitím dotazníkového šetření

Citace:
HINKE, J., HRDÝ, M. Vypovídací schopnosti výkazů finančního účetnictví u malých a středních podniků v ČR a jejich možná zlepšení s využitím dotazníkového šetření. Český finanční a účetní časopis, 2012, roč. 7, č. 3, s. 71-80. ISSN: 1802-2200
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Information Ability of the Accounting Statements of the Small and Medium Enterprises in the Czech Republic and the Possibility of their Improvement with the Help of the Questionnaire Research
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Doc.Ing. Milan Hrdý Ph.D.
Abstrakt CZ: Finanční účetnictví má uživatelům poskytovat spolehlivá data o výkonnosti společnosti pro hodnocení minulosti, ale i pro učinění správných rozhodnutí v budoucnosti. Příspěvek prezentuje hlavní závěry výzkumu, jehož cílem bylo na základě dotazníkového šetření zjistit problémové aspekty bránící účetním výkazům, sestaveným dle právních předpisů ČR, v lepší vypovídací schopnosti s možností tyto problematické aspekty dále nahradit řešeními IAS/IFRS či IFRS for SME. Analyzovány byly aspekty účetního výkaznictví, zobrazení účetních operací, oceňování a další skutečnosti, související s vedením účetnictví ČR. Klíčová slova:
Abstrakt EN: The aim of the financial accounting is to provide not only the reliable data for its users about the performance of the company in the past, but also for realization of the right decisions in the future. This contribution presents the main conclusions of the questionnaire research concerning the problem aspects which prevent the accounting statements made according to the Czech law regulations from having better information ability with the possibility to replace the problem aspects by the solutions according IAS/IFRS or IAS/IFRS for SME. The aspects of the accounting statements, identification of the accounting operations, valuation and further realities concerning the accounting according to the Czech accounting standards were analyzed.
Klíčová slova

Zpět

Patička