Přejít k obsahu


Risk, information and their management

Citace:
ČERNÁ, M. Risk, information and their management. In Trendy v podnikání 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 1-5. ISBN: 978-80-261-0100-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Risk, information and their management
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Marie Černá
Abstrakt CZ: Na riziko můžeme narazit v kterékoli části procesu nebo poskytování služeb. Rizikové situace je potřeba řešit rychle a efektivně s využitím nejlepších řešení, která nabízí risk management. Rizika obvykle neexistují izolovaně. Setkáváme se s nimi jako s komplexem různých typů rizik. Riziko je obvykle popisováno jako hrozba pro aktiva organizace. Informace představují základnu pro rozhodovací procesy. Informace představují důležité a vzácné aktivum. Tento článek popisuje rostoucí význam informací a problémů spojených s informačním managementem. Tyto problémy jsou řešeny s využitím nástrojů risk managementu a informačního managementu. V současnosti je důraz kladen na znalosti, které jsou s informacemi propojeny. To je jeden z důvodů, proč tento článek navrhuje výzkum zaměřený na studium propojení informačního managementu s ostatními vědními disciplínami.
Abstrakt EN: Risks can occur at any stage of the process or the provision of mediation services. It is necessary to be able to solve situations connected with them quickly and effectively using the best solutions provided by risk management. Risks are usually not isolated. We meet them as a complex of different types of risks. Risk is usually seen as a specific threat that can influence assets of the company. Information represents the basis of all decision-making processes. Information also represents the most important and scarce asset. This article describes growing importance of information and problems connected with information management. Those problems are usually solved using the tools of risk management. We use also the help of information management (cases connected with information risks). Currently, the emphasis is put on knowledge, which is closely connected with information. This is the reason why this article proposes research focused on linking information risk management to other business activities.
Klíčová slova

Zpět

Patička