Přejít k obsahu


Fridolín Macháček (1884-1954) - ideově nevhodný válečný hrdina

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Fridolín Macháček (1884-1954) - ideově nevhodný válečný hrdina. In O protektorátu v sociokulturních souvislostech. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2011, s. 157-167. ISBN: 978-80-87378-79-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pilsner Historian Fridolin Machacek - Ideologically Unsuitable War Hero
Rok vydání: 2011
Místo konání: Červený Kostelec
Název zdroje: Pavel Mervart
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Fridolín Macháček (1884 – 1954) - plzeňský historik, muzeolog a archivář patřil ke druhé generaci Gollovy školy a svým dílem, významem a odborným renomé daleko přesáhl rozměry regionu. Spolupracoval úzce např. s Karlem Stloukalem, Zdeňkem Wirthem, Rudolfem Urbánkem a zejména Václavem Vojtíškem. Na doporučení Václava Novotného přichází roku 1907 třiadvacetiletý Macháček do Plzně, aby zde převzal správu muzea, archivu a knihovny. Plzni zůstal Macháček věrný až do konce života, rychle se zapojil do společenského a politického života města, poskytl mu své styky a kontakty na pražské prostředí a brzy patřil mezi velmi vážené a vlivné muže města. Jeho působení přímo pozdvihlo plzeňskou historickou vědu na viditelně vyšší úroveň. Fridolín Macháček byl nejen nesmírně činorodým vědcem, historiografem, učitelem, muzejním, archivním a osvětovým pracovníkem, ale také vlastencem a demokratem, a navíc velmi přímým a nekompromisním člověkem s masarykovskou, hluboce vštípenou, láskou a úctou k pravdě.
Abstrakt EN: Fridolin Machacek (1884 - 1954) - Pilsner historian, archivist and museologist belonged to the second generation Gollová school and his work, the importance of reputation and expertise far beyond the dimensions of the region. He worked closely with Karl as churning, Zdeněk Wirth, Rudolf Urbanek and especially Vaclav Vojtíšek. On the recommendation of Vaclav Novotny coming in 1907 twenty-three Machacek in Pilsen, so here took over the administration of the museum, archive and library. Pilsen Machacek remained faithful to the end of life, quickly became involved in social and political life of the city, gave him their contacts and contacts at the Prague environment and soon ranked among the most esteemed and influential men of the city. His work directly lifted Pilsen historical science to visibly higher level. Fridolin Machacek was not only extremely činorodým scientist, historiographer, teacher, museum, archival and educational staff, but also a patriot and democrat, and also very direct and uncompromising man with Masaryk, deeply instilled, love and respect for the truth.
Klíčová slova

Zpět

Patička