Přejít k obsahu


Biografie - nedoceněný historický pramen -přínos a úskalí

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Biografie - nedoceněný historický pramen -přínos a úskalí. Jihočeský sborník historický, 2009, roč. Neuveden, č. Supplementum 3, s. 45-50. ISSN: 0323-004X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Biographies - unappreciated historical source-the benefits and pitfalls
Rok vydání: 2009
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Doby, kdy jakýkoli historický pramen zavánějící subjektivismem či individualismem byl a priori nahlížen s podezřením a nedůvěrou historika, nejsou ještě tak vzdálené dnešku. Pozitivistické metody, byť už patří minulosti, prorůstají tenkými kořínky i do 21. století. Orální historiografie a s ní spojená renesance biografického vypravování a osobní historie života jednotlivce je u nás otázkou zejména nejnovějšího, porevolučního dějepisectví. Její cesta k zaslouženému postu historického pramene s minimálně stejnou výpovědní relevancí, jakou má např. archivní historický pramen, je však nelehká. Je to rozhodně škoda, emancipace biografie jako důležitého historického pramene je nutná.
Abstrakt EN: The days when any historical source smelling subjectivism or individualism was a priori seen with suspicion and distrust historian, not yet so far away today. Positivist methods, although it belongs to the past, thin roots and grow to 21 century. Oral historiography and its associated Renaissance biographical narrative and personal history of an individual's life is in our latest issue in particular, post-revolutionary historiography. Her path to earned post historical source with at least the same notice the relevance of what the archive as a historical source, but it is difficult. It's a pity, emancipation biography as an important historical source is needed.
Klíčová slova

Zpět

Patička