Přejít k obsahu


Software Application for the Solving of the Comprehensive Tasks of Induction Heating of the Thin Conductive Plates Including Thermoelasticity

Citace:
KROPÍK, P., ULRYCH, B., DOLEŽEL, I. Software Application for the Solving of the Comprehensive Tasks of Induction Heating of the Thin Conductive Plates Including Thermoelasticity. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Software Application for the Solving of the Comprehensive Tasks of Induction Heating of the Thin Conductive Plates Including Thermoelasticity
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petr Kropík Ph.D. , Doc. Ing. Bohuš Ulrych CSc. , Prof. Ing. Ivo Doležel CSc.
Abstrakt CZ: Multiplatformní výpočetní aplikace vytvořená na platformě Java-NetBeans s grafickým uživatelským rozhraním, určenou k výpočtu indukčního ohřevu velmi tenkých velkých vodivých desek časově proměnným magnetickým polem, řešenému jako nelineární silně sdružená úloha. Aplikace je navržena jako modulární a je dále rozšiřována o možnosti výpočtu různých tvarů plechů. Motivací ke vzniku této softwarové aplikace bylo, že indukční ohřev je jednou z nejrozšířenějších a nejpropracovanějších technologií ohřevu elektricky vodivých tuhých těles, jak z hlediska teoretického tak i praktického. Matematický model těchto jevů je obvykle formulován prostřednictvím magnetického vektorového potenciálu a je řešen profesionálními programy metodou konečných prvků. Existují však reálné technické problémy, kdy tento klasický postup selhává. Jedná se obvykle o problémy elektromagneticko–teplotní, definované na geometricky nesouměřitelných oblastech. Tehdy je některý geometrický rozměr uvažovaného tělesa mnohem menší než rozměry ostatní, a přitom je fyzikálně důležitý, nelze jej tedy při výpočtu zanedbat. Jde např. právě o indukční ohřev elektricky vodivých desek o velmi malé tloušťce, lokálně kolmo na jejich povrch, exponovaných časově proměnným externím magnetickým polem. Tehdy je často výhodné použít sdruženou formulaci elektrického vektorového potenciálu a nestacionárního teplotního pole s „plošnými propady tepla“, a tuto formulaci doplnit řešením následného problému termoelastického, což je postup implementovaný v předkládaném software.
Abstrakt EN: A multi-platform computer application created on Java-NetBeans Java platform with a graphical user interface, designed to calculate the induction heating of thin metal plates in time-varying external magnetic field formulated as nonlinear hard-coupled problem. The application is designed to be modular and is further enhanced by the possibility of calculating the various shapes of plates. Motivation for the creation of this software applications has been, that induction heating is one of the most widespread and most sophisticated technology of heating electrically conductive solids in terms of both theoretical and practical. The mathematical model of these phenomena is usually formulated by the magnetic vector potential and professional programs it solve using finite element method. However, there are real technical problems where this standard procedure fails. This is usually electromagnetic-thermal problems, defined on geometrically incommensurable areas. Then it is a geometric dimension considered much smaller body size than the others, and yet is physically important, that is why it can not be ignored in calculation process. It is just problem of induction heating of conductive plates, very thin, locally, perpendicular to its surface, exposed by the time-varying external magnetic field. Then it is often convenient to use a combined formulation of the electric vector potential and non-steady temperature field with "heat sinks", and the formulation extense by the consquent solution of the thermoelastic problem. This algorithm is implemented in the present software.
Klíčová slova

Zpět

Patička