Přejít k obsahu


About the history and present of the right to strike in the Czech Republic

Citace:
ADAMOVÁ, K., VALENTOVÁ, V. About the history and present of the right to strike in the Czech Republic. The Lawyer Quaterly, 2012, roč. 2, č. 4, s. 337-340. ISSN: 0231-6625
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: About the history and present of the right to strike in the Czech Republic
Rok vydání: 2012
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolína Adamová DSc. , JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová
Abstrakt CZ: Autorky se zabývají na aktuálním tématem - historií a současností právního uplatňování práva na stávku v České republice. Uvádějí právní předpisy, které do jisté míry upravovaly toto právo v minulosti a dnes. Důležitý předpis, který zavedl právo na stávku v rakousko-uherském období byl koaliční zákon z roku 1870. Tento zákon byl recipován do československého právního systému zákonem č. 11/1918 Sb. Článek pak chronologicky uvádí další právní předpisy, až do současnosti, kdy základním dokumentem pro právo na stávku je Listina základních práv a svobod a zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. Nicméně, právní předpisy upravující stávky mimo kolektivní vyjednávání stále chybí. To by mělo být opraveno.
Abstrakt EN: The authors looks into a current topic - history and present of the legal implementation of the right to strike in the Czech Republic. They introduce pieces of legislation that to some extent governed this right in the past and continue to govern in today. An important law, which established the right to strike during the Austrian-Hungarian period was the coalition act from 1870. This act was received in the Czechoslovak legal system by receiving standard No. 11/1918 Col. The article then chronologically introduces other pieces of legislation up until the present, when the fundamental document for the right to strike is the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and the Act No. 2/1991 Col. on collective bargaining. However, a law governing strikes outside of collective bargaining is still missing. This should be fixed.
Klíčová slova

Zpět

Patička