Přejít k obsahu


Emergentní evoluce a emergentní mysl

Citace:
KVĚTOVÁ, E. Emergentní evoluce a emergentní mysl. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2012, roč. Neuveden, č. 4, s. 169-185. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Emergent Evolution and Emergent Mind
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Eliška Květová
Abstrakt CZ: Koncept emergence je obecně popisován jako zvláštní druh závislosti mezi dvěma úrovněmi vlastností. Pojem emergence se objevuje v řadě disciplín i mimo svou tradiční doménu filosofie mysli, a to např. v umělé inteligenci, vedoucí disciplíně kognitivních věd. Předkládaný příspěvek má zdůraznit skutečnost, že filosofie není jediným zdrojem moderního konceptu emergence. Vedle něj je tu totiž ještě biologická motivace vývoje teorie emergence. Zmíněna tak musí být tradice britského emergentismu a darwinismu. Pozornost bude zaměřena na vliv nového popisu nebo nové interpretace přírody a jejího vývoje (teorie evoluce) na interpretaci fenoménu mysli.
Abstrakt EN: The concept of emergence is generally described as a specific kind of dependency relationship between two levels of properties. The term emergence figures in a number of disciplines beyond its traditional area of the philosophy of mind, for instance in artificial intelligence, the leading discipline of cognitive sciences. The proposed contribution aims to highlight the fact that philosophy is not the only origin of the modern concept of emergence. There is also a biological motivation of the development of the theory of emergence and that is why British emergentism and Darwinism should be mentioned. Life as an emergent property of biological structures could be a source of artificial life conceptions in current artificial intelligence studies. Attention should be paid to the impact of a new description or new interpretation of nature and its development (the theory of evolution) on the interpretation of the mind phenomenon.
Klíčová slova

Zpět

Patička