Přejít k obsahu


Proměny přístupů studia neandertálců – s příkladem výzkumů v Portugalsku

Citace:
TŮMA, P., ŠNEBERGER, J., HOŠEK, R., HAWS, J., BENEDETTI, M., FRIEDL, L. Proměny přístupů studia neandertálců – s příkladem výzkumů v Portugalsku. AntropoWebzin, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 209-220. ISSN: 1801-8807
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Changes in approach of Neanderthal study – Research in Lapa do Picareiro, Portugal
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Petr Tůma , Bc. Jiří Šneberger , Bc. Roman Hošek , Jonathan Haws Ph.D. , Michael Benedetti Ph.D. , Mgr. Lukáš Friedl
Abstrakt CZ: Kosterní pozůstatky neandertálců jsou prvními objevenými a nejdéle studovanými doklady existence vyhynulých předků moderního člověka. Jejich výzkum probíhá nepřetržitě od objevení prvního jedince z jeskyně Feldhoffer v roce 1856. Od počáteční debaty o taxonomické pozici a přesném vztahu neandertálců a anatomicky moderního člověka se výzkum neandertálců rozdělil na mnoho další podotázek a dílčích aspektů studia jejich života, biologické a kulturní adaptace na podmínky glaciální Evropy, otázky spojené stravou a zdravotním stavem či například otázky paleobiologie neandertálců (reprodukční chování, ontogeneze, mortalita). Dalším důležitým směrem jsou otázky po příčinách vyhynutí neandertálců v období kolem 30-25 tisíc let BP. Příspěvek poskytuje přehled recentních směrů bádání spojených s neandertálci v kontextu nových objevů kosterních pozůstatků a s rozvojem nových metod studia a představuje výzkum v lokalitě Lapa do Picareiro v Portugalsku jako příklad výzkumu zaměřeného na rekonstrukci životního prostředí a chování neandertálců.
Abstrakt EN: Neandetherthal skeletal remains are the first described and longest-studied modern human ancestors. The history of research on Neanderthals dates back to the discovery of the first specimen in the Feldhoffer cave in 1856. Initially, the debate focused on the taxonomic position of the Neanderthals and their exact anatomical relationship with modern humans. Later research concentrated on many other issues including partial aspects of life, biological and cultural adaptation to glacial conditions in Europe, issues of diet and health, or issues such as paleobiology of Neanderthals (reproductive behavior, ontogeny, mortality). Another important direction is the question of Neanderthal extinction in the period between 30 to 25 thousand years BP. This paper provides an overview of the research directions related to Neanderthals in the context of new discoveries of skeletal remains and the development of new methods of study. The authors use the specific research conducted on the Lapa do Picareiro site in Portugal as an example of a research aimed at the reconstruction of Neanderthal environment and Neanderthal behavior.
Klíčová slova

Zpět

Patička