Přejít k obsahu


Toward an Algebraic Structure over Capabilities of a System

Citace:
PINKAS, P., KLEČKOVÁ, J. Toward an Algebraic Structure over Capabilities of a System. The International Journal of Information Studies, 2012, roč. 2, č. 3, s. 134-143. ISSN: 1911-8414
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Toward an Algebraic Structure over Capabilities of a System
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Petr Pinkas , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: Snaha rigorózně modelovat kritické systémy se stává stále více běžnou. My však spatřujeme i jiné systémy, které zde přicházejí v úvahu, tj. systémy nezávisle vyvíjených systémů. V našem článku nabízíme nový přístup k modelování systému. Ukážeme, že stav (z vnějšího pohledu) může být považován za schopnost systému podílet se na interakcích s prostředím. Dále tuto schopnost popíšeme matematickým objektem a diskutujeme přísnost tohoto popisu. Nakonec definujeme jednoduchý kalkulus nad schopnostmi a ukážeme, že schopnosti systému jsou řešením soustavy rovnic v tomto kalkulu.
Abstrakt EN: The effort to rigorously modeling critical systems is becoming more and more common. However, we see also other systems that come into account, i.e. systems of independently developed systems. In this paper, we offer a new approach to modeling of a system. We show that a state (from an outer point of view) can be regarded as a capability of the system to participate in interactions with the environment. Furthermore, we describe the capability by a mathematical object and discuss strictness of this description. Finally we define a simple calculus over capabilities and show that capabilities of the system are a solution of a system of equations in the calculus.
Klíčová slova

Zpět

Patička